Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

BR-ovi kristalografski računarski tutorijali


Bernhard Rupp

CGI skriptovanje - ova stranica sada je dostupna i na beloruskom !

Postoji mala CGI skripta koja dekodira prostornu grupu. Samo unesite valid space goup symbol (validni simbol prostorne grupe) ili broj prostorne grupe (1-230) i eto ga! Idemo:

Unesite prostornu grupu ili broj prostorne grupe i pritisnite enter.

Kul, zar ne? Pa kako to funkcioniše?

Uvod

Veb stranice koje vi vidite zapravo su klijent strana klijent-server veze preko interneta. Ako vaš pretraživač (klijent) želi da vidi neku veb stranicu, na primer, on šalje zahtev domaćinu kojeg ste naveli u URL (Uniform Resource Locator) korišćenjem određenog protokola (HTTP u ovom slučaju, Hyper Text Transfer Protocol). Primer za URL: http://vvv.ruppveb.org/default.htm (protokol://sajt.domen/dokument). Ime sajta nije ništa drugo nego naziv dodeljen IP adresi mašine (na primer: 128.115.150.112) na kojoj radi (veb) server. (NAPOMENA: u ovom kontekstu server je program koji pokreće veb uslugu na mašini, a ne sam računar - računar je domaćin).

Kada server primi takav zahtev, on odgovara i šalje nazad stranu, ili šta god za šta je zahtev bio upućen. Jezik kojim server i klijent komuniciraju je HTML (Hyper Text Markup Language). Osim statičkih zahteva za veb stranicama, neko će možda želeti da server da obavi određeni zadatak (kao što je pretraživanje baze podataka ili dekodiranje prostorne grupe). Mora postojati mehanizam da bi server dobio informacije o tome šta treba da uradi i da se predaju aplikaciji koja obrađuje zahtev. Ovaj interfejs je CGI (Common Gateway Interface). Server u suštini postavlja određene promenljive sistemskog okruženja, koje pozvani program može da pročita i obradi. Izlaz se vraća serveru prosleđujući ga preko interneta pretraživaču koji je izvršio upit i koji sada prikazuje rezultat. Možete da pogledate CD Microsoft Internet Developement ili neke druge reference za više informacija o ovoj temi.

Primer

Na ovoj veb stranici koristio sam sledeću skriptu za kreiranje polja za unos i definisanje akcije koju treba preduzeti:
<form action="/cgi-bin/sexie32.exe" method="GET">
 <p>Enter a spacegroup or spacegroup number 
 <input type="text" size="11" name="spcgrp"> 
 and hit enter</p>
</form>
ovaj minimalni kod stvara gornje polje za unos, dodeljuje unos promenljivoj pod nazivom "spcgrp" i pokreće program sexie32 koji obavlja posao. Kako da ubacim promenljivu prostorne grupe u program? Određivanjem GET kao metode, server dodaje ime promenljive i njen sadržaj posle upitnika na imenu programa i smešta ovaj niz u promenljivu okruženja QUERY_STRING. Program samo čita ovaj niz promenljive okruženja, dekodira ga, i nakon obračuna, dopiše rezultat kao HTML fajl na standardni izlaz (konzola) koji server preusmerava podnosiocu zahteva. Većina jezika skriptovanja nude biblioteke i ne morate da se bavite detaljima čitanja sistemskog okruženja.

FORTRAN

Kao naučnici, možemo imati koristi od programa FORTAN koji dobro obavlja posao i bilo bi poželjno da bude dostupan na internetu. Očigledna prednost jeste u tome što ne morate da se bavite pitanjima platforme i implementacije - nema množenja nepotvrđene verzije, nema zbrke oko izvornog koda itd - aplikacija radi na vašem računaru domaćinu, a pretraživači brinu o implementaciji specifičnoj za platformu. Odjednom vaš stari F66 kod ima grafički windows interfejs!

Podrutina WEBSPC čita promenljive okruženja i vraća niz prostorne grupe glavnoj rutini.
   subroutine webspc (spcgrp,title,igr,ierr)             WEBS0001
c ----------------------------------------------------------------------WEBS0002
c   returns space group passed from web server through GET method   WEBS0003
c ----------------------------------------------------------------------WEBS0004
   USE MSFLIB                            WEBS0005
   integer*4 lstr                          WEBS0006
   integer igr(36)                          WEBS0007
   character today*24,spcgrp*10,title*60,usradd*15,fname*60,qstr*80 WEBS0008
   character usrnam*80,browsr*80                   WEBS0009
                                    WEBS0010
c --- Set spacegroup blank                       WEBS0011
   spcgrp='     '                        WEBS0012
   ierr=0                              WEBS0013
Evo kako da pročitate promenljive okruženja koje su postavljene od strane servera u skladu sa uputstvima u HTML fragmentu koda iznad. Naći ćete spisak ostalih promenljivih koje su uvrštene u većinu knjiga o veb programiranju (neke od njih čita i webspc). Ključ je QUERY_STRING koji sadrži promenljivi deo URL-a sastavljen gorenavedenim postupkom:

http://ruppveb.dindns.org/cgi-bin/sexie32.exe?spcgrp=I+4%2Fm+m+m

QUERY_STRING sadrži: spcgrp=I+4%2Fm+m+m (NAPOMENA: ako unesete URL adresu iznad ili kliknite na nju, CGI skripta će zapravo biti pokrenuta). Primetite takođe da CGI interfejs zamenjuje praznine sa + znakovima i posebnim karakterima čijem heksadecimalnom kodu predhodi znak % (npr. kosa crta je %2F). Stvarni niz unet u polje bio je 'I 4/m m m' u ovom slučaju..
                                    WEBS0014
c --- get the client name and the query_string from environment     WEBS0015
   ladd = GETENVQQ('REMOTE_ADDR', usradd)              WEBS0016
   lnam = GETENVQQ('REMOTE_USR', usrnam)               WEBS0017
   lbrs = GETENVQQ('HTTP_USER_AGENT', browsr)            WEBS0018
   lstr = GETENVQQ('QUERY_STRING', qstr)               WEBS0019
                                    WEBS0020
c --- read space group - if an integer decode by number         WEBS0021
   read(qstr,'(7x,i3)',err=0001) ispa                WEBS0022
c --- if we get here, it was read successfully as a number       WEBS0023
Imajte na umu da koristim pogrešnu oznaku prilikom čitanja simbola kao celine da bih razlikovao da li je unet simbol prostorne grupe ili broj prostorne grupe.
   call spsymc (spcgrp,ispa)                     WEBS0024
c --- ispa returns the symbol now proceed with checks          WEBS0025
   goto 2002                             WEBS0026
                                    WEBS0027
c --- parse the input string if not a number              WEBS0028
0001 continue                             WEBS0029
   ilen=lstr-7                            WEBS0030
   j=0                                WEBS0031
c --- begin loop over query_string                   WEBS0032
Primetite da CGI interfejs zamenjuje praznine sa + znakovima i posebnim karakterima čijem heksadecimalnom kodu predhodil znak% (npr. / je %2F), tako da moramo da analiziramo taj niz.
   i=8                                WEBS0033
1000 continue                             WEBS0034
c ---  replace + with blank                      WEBS0035
     if (qstr(i:i).eq.'+') then                   WEBS0036
      j=j+1                            WEBS0037
      spcgrp(j:j)=' '                       WEBS0038
      i=i+1                            WEBS0039
c ---  replace special character hex code with character       WEBS0040
     else if (qstr(i:i).eq.'%') then                WEBS0041
c ---    %2F is slash                        WEBS0042
      if (qstr(i+1:i+2).eq.'2F') then               WEBS0043
        j=j+1                          WEBS0044
        spcgrp(j:j)='/'                     WEBS0045
        i=i+3                          WEBS0046
      end if                           WEBS0047
     else                              WEBS0048
      j=j+1                            WEBS0049
      spcgrp(j:j)=qstr(i:i)                    WEBS0050
      i=i+1                            WEBS0051
     end if                             WEBS0052
c --- repeat until finished with string                 WEBS0053
   if (i.lt.(ilen+8)) goto 1000                   WEBS0054
                                    WEBS0055
c --- now check if a valid space group symbol              WEBS0056
 2002 call upstrg(spcgrp,10)                      WEBS0057
   read(spcgrp,'(10a1)') (igr(i), i=1,10)              WEBS0058
   ispa=0                              WEBS0059
   call spsymc (spcgrp,ispa)                     WEBS0060
                                    WEBS0061
c --- get a date string, format is :Wed Nov 20 15:33:29 1996      WEBS0062
   call fdate (today)                        WEBS0063
   title='Webjob on '//today(1:10)//today(20:24)//' at'//      WEBS0064
   & today(11:19) //' from '//usradd                 WEBS0065
Program takođe vodi evidenciju o korisnicima.
c --- log the job                            WEBS0066
   fname='C:\inetsrv\wwwroot\webjobs.html'              WEBS0067
   open (66,file=fname,access='append',position='append')      WEBS0068
c --- overwrite old </body> tag                     WEBS0069
   backspace (66)                          WEBS0070
   write(66,'(a,a,a)')' <p>Date  : '//today//'<br>'         WEBS0071
   write(66,'(a,a,a)')' Client : '//usradd(1:ladd)//'<br>'      WEBS0072
   write(66,'(a,a,a)')' Browser : '//browsr(1:lbrs)//'<br>'     WEBS0073
   write(66,'(a,a,a)')' Spacegr: '//spcgrp//'<br>'          WEBS0074
   if (ispa.lt.0) then                        WEBS0075
     write(66,'(a)')' Status : failed!</p>'             WEBS0076
   else                               WEBS0077
     write(66,'(a)')' Status : ok</p>'               WEBS0078
   end if                              WEBS0079
   write(66,'(a)')  ' <hr>'                    WEBS0080
   write(66,'(a)')  ' </BODY>'                   WEBS0081
   close(66)                             WEBS0082
c --- if something went wrong, return message and termination signal  WEBS0083
   if (ispa.lt.0) then                        WEBS0084
     call webtxt (1,spcgrp)                     WEBS0085
     ierr=1                             WEBS0086
     close(5)                            WEBS0087
     return                             WEBS0088
   else                               WEBS0089
     close(5)                            WEBS0090
     return                             WEBS0091
   end if                              WEBS0092
   return                              WEBS0093
   end                                WEBS0094
Promenljiva spcgrp vraća se glavnoj rutini koja dekodira prostornu grupu. Izlaz se zapisuje u fajl, i sve što je potrebno jeste malecka rutina da se ovaj izlaz zapiše kao HTML fajl na standardnom izlazu (konzola).
   subroutine htmake                         HTMA0001
                                    HTMA0002
   character*80 line                         HTMA0003
                                    HTMA0004
   open(6,file='sexie.out')                     HTMA0005
   write(*,*)'Content-type: text/html'                HTMA0006
   write(*,*)                            HTMA0007
   write(*,*)'<BODY bgcolor="#FFFDE6" TEXT="#0000FF">'        HTMA0008
   write(*,*)'<TITLE>Space group decoding</TITLE>'          HTMA0009
   write(*,*)'<pre>'                         HTMA0010
   do i=1,100000                           HTMA0011
     read(6,'(1x,a)',end=9999) line                 HTMA0012
     write(*,'(1x,a)') line                     HTMA0013
   end do                              HTMA0014
9999 close(6)                             HTMA0015
   open(6,file='xyz.txt')                      HTMA0016
   write(*,'(//a//)')                        HTMA0017
   & ' Alternate listing of symmetry operators follows'       HTMA0018
   do i=1,100000                           HTMA0019
     read(6,'(1x,a)',end=9990) line                 HTMA0020
     write(*,'(1x,a)') line                     HTMA0021
   end do                              HTMA0022
9990 close(6)                             HTMA0023
   write(*,*) '</pre>'						HTMA0024
   write(*,*) '</BODY>'                       HTMA0025
   return                              HTMA0026
   end                                HTMA0027
Dakle, to je sve što treba da znate o osnovnom CGI skriptovanju. Samo napred, napišite sami fragment koda i igrajte se malo. Koristio sam Microsoft FrontPage [2] da napravim svoj sajt i forme, kao i Microsoft FORTRAN Professional Edition za F90 programiranje. Vaš FORTRAN kompajler može koristiti neki drugačiji način da dođe do promenljive okruženja, ali to bi trebalo da možete da pronađete u svojoj dokumentaciji. Naravno, ovo NIJE podstrek da pišete CGI skripte u FORTRAN-u. Izvršni fajlovi su glomazni i puni dodataka, i za mnoge zadatke brži su C, Pearl, J++ itd. Međutim, ako imate solidno parče koda, hej, zašto ga ne biste učinili upotrebljivim na internetu!Published (Last edited): 05-09-2012 , source: http://www.ruppweb.org/xray/comp/cgi_prog.htm