Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Creole 1.0

Bold i italik

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Bold (podebljana slova) i italik (kurziv) tekst se mogu koristiti unutar paragrafa, listama stavki i ćelijama tabela. Linkovi koji se pojavljuju unutar podebljanog i/ili teksta u kurzivu takođe treba da budu podebljani i/ili u kurzivu. Podebljani / tekst u kurzivu će se završiti na kraju pasusa, liste stavki ili poslednjoj ćeliji tabele - stoga ne može da se proširi na nekoliko njih.

Bold

Creole:

**bold**

Preporučeni XHTML:

<strong>bold</strong>

Primer rezultata: bold

Obrazloženje: Zvezdica (*) je najčešće korišćen simbol kada treba da se naglasi onlajn tekst. Dupli simboli se obično u Creole koriste kako bi se izbegao slučajni parsing teksta. Više detalja

Italik

Ignoriše se // za procesiranje kurziva ukoliko odmah iza slede http: ili ftp:

Creole:

//italics//

Preporučeni XHTML:

<em>italics</em>

Primer rezultata: italik

Obrazloženje: kosa crta (/) izgleda kao kosi kurziv, tako da je znak intuitivan i lakše se pamti. Više detalja

Creole:

Bold and italics should //be able// to cross lines. But, should //not be... ...able// to cross paragraphs.

Preporučeni XHTML:

<p> Bold and italics should <em>be able</em> to cross lines. </p> <p> But, should <em>not be...</em> </p> <p> ...able<em> to cross paragraphs.</em> </p>

Primer rezultata:

Bold and italics should be
able
to cross lines.

But, should not be...

...able to cross paragraphs.

Bold Italik

Creole:

**//bold italics//** //**bold italics**// //This is **also** good.//

Preporučeni XHTML:

<strong><em>bold italics</em></strong> <em><strong>bold italics</strong></em> <em>This is <strong>also</strong> good.</em>

Primer rezultata:

Bold italics
Bold italics
To je takođe dobro

Neprihvatljivo:

**//bold italics**// //**bold italics//**

Naslovi

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Obavezne su samo tri različite veličine nivoa naslova. Znaci jednakosti na desnoj strani (zatvaranje) su opcioni i ne moraju da budu uravnoteženi i ne utiču na vrstu naslova koja će biti generisana. Razmak (prazno polje) je dozvoljen ispred leve strane znaka jednakosti. Samo su razmaci (prazna polja) dozvoljeni nakon zatvaranja znacima jednakosti. Markup parsiranje je opcionalno u naslovima.

Creole:

= Level 1 (largest) = == Level 2 == === Level 3 === ==== Level 4 ==== ===== Level 5 ===== ====== Level 6 ====== === Also level 3 === Also level 3 = === Also level 3 == === **not** //parsed// ===

Preporučeni XHTML:

<h1>Level 1 (largest)</h1> <h2>Level 2</h2> <h3>Level 3</h3> <h4>Level 4</h4> <h5>Level 5</h5> <h6>Level 6</h6> <h3>Also level 3</h3> <h3>Also level 3</h3> <h3>Also level 3</h3> <h3>**not** //parsed//</h3>

Obrazloženje: Korišćenje znakova jednakosti (=) je najpopularniji markup wiki zaglavlja. Obzirom da postoji više znakova jednakosti za manja zaglavlja, podnaslovi će postati uvučeni i biće vizuelno pregledniji nego samo sa markup-om. Znaci jednakosti za zatvaranje su opcioni i čine Creole fleksibilnijim obzirom da ih mnogi wiki mehanizmi ne zahtevaju. Više detalja

Linkovi - interni, eksterni i interwiki

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Linkovi se mogu pojaviti unutar paragrafa (takođe i unutar podebljanog i/ili teksta u kurzivu), listama stavki i ćelijama tabela. Linkovi su podebljani i/ili u kurzivu ako su deo podebljanog i/ili teksta u kurzivu. Unutar linkova moraju biti podržane barem slike. Parsiranje drugih markup-a u linku nije neophodno (opciono je).

Samostalne URL adrese bi trebalo da se detektuju i prevedu u linkove. Pojedinačne interpunkcijske znakove (,.?!:;"') na kraju URL ne treba smatrati kao deo URL adrese.

Ako vaš wiki podržava interwiki linkove, linkovi ka drugim wikijima treba da se kreiraju stavljanjem wiki imena a zatim dvotačke na početku naziva strane. Na primer, linkovanje ka [[WikiCreole:Creole1.0]] će napraviti link ka Creole specifikacijama na ovom WikiCreole wikiju.

Creole:

[[link]] [[MyBigPage|Go to my page]] [[http://www.wikicreole.org/]] http://www.rawlink.org/, http://www.another.rawlink.org [[http://www.wikicreole.org/|Visit the WikiCreole website]] [[Weird Stuff|**Weird** //Stuff//]] [[Ohana:WikiFamily]]

Preporučeni XHTML:

<a href="http://www.examplewiki.com/link">link</a> <a href="http://www.examplewiki.com/MyBigPage">Go to my page</a> <a href="http://www.wikicreole.org/">http://www.wikicreole.org/</a> <a href="http://www.rawlink.org/">http://www.rawlink.org/</a><a href="http://www.another.rawlink.org">http://www.another.rawlink.org</a> <a href="http://www.wikicreole.org/">Visit the WikiCreole website</a> <a href="http://www.examplewiki.com/Weird_Stuff">**Weird** //Stuff//</a> <a href="http://wikiohana.net/cgi-bin/wiki.pl/WikiFamily">Ohana:WikiFamily</a>

Primer rezultata:

link
Go to my page
http://www.wikicreole.org/
http://www.rawlink.org/, http://www.another.rawlink.org
Visit the WikiCreole website
__Weird__ ''Stuff''
Ohana:WikiFamily

Obrazloženje: Skoro svi wikiji koriste uglaste zagrade ([[]]) za pravljenje linkova. Upotreba duplih uglastih zagrada dozvoljava da se pojedinačne uglaste zagrade koristi slobodno bez brige da će se pretvoriti u linkove. Više detalja

Pasusi

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Jedan ili više praznih redova završavaju pasus.Lista, tabela ili blok koji nije wiki takođe završavaju pasuse.

Creole:

This is my text. This is more text.

Preporučeni XHTML:

<p>This is my text.</p> <p>This is more text.</p>

Primer rezultata: Ovo je moj tekst.

Ovo je još teksta.

Obrazloženje: Nisu potrebni markup tagovi za započinjanje novog pasusa. Više detalja

Prelom reda (novi red)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

\\ (wiki-stil) za prelom reda.

Creole:

This is the first line,\\and this is the second.

Preporučeni XHTML:

This is the first line,<br /> and this is the second.

Primer rezultata:

Ovo je prvi red,
a ovo je drugi.

Obrazloženje: blog-stil naspram wiki-stila
Vođena je velika rasprava da li je bolje koristiti blog-stil ili wiki-stil (nasleđeni stil) preloma reda. Odlučili smo da promenimo originalno preporučeni blog-stil prelamanja redova (tretirati karaktere za prelom reda kao prelom reda) iz Creole 0.3 u wiki-stil preporučene karaktere za prelom reda. Wikiji moraju da podržavaju sintaksu za forsirani prelom reda \\ .

Mi ohrabrujemo programere za mehanizme koji su već implementirani u Creole 0.3 stil (blog-stil) preloma redova, da ne odbacuju taj način primene, ali da dodaju opciju, tako da administratori mogu da izaberu u kom režimu će da pokrenu svoju instalaciju. Na ovaj način mi se nadamo da će dobiti više iskustva sa blog-stilom preloma redova. U režimu blog-stila preloma redova, sintaksa za forsirani prelom reda mora biti podržana, tako da će novi redovi biti pravilno migrirani tek kada ljudi iz wikija kopiraju tekst sa karakterima za forsirani prelom reda. Više detalja

Liste

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Liste stavki počinju sa * ili sa # na početku reda. Prazna polja su opciona pre i posle * ili # karaktera, ali je prazno polje zahtevano ukoliko lista stavki započinje podebljalim tekstom. Liste stavki se završavaju u redu koji počinje sa * ili # karakterom (sledeći elemenat ili podlista), praznim redom, naslovom, tabelom ili ne-wiki blokom; kao i pasusi i one mogu da sadrže više redova i prelome redova forsirane sa \\. Preporučuje se da imaju podršku za dubine od najmanje pet nivoa gnežđenja. Linkovi, ne-wiki blokovi, podebljali i tekstovi u kurzivu mogu da se koriste za stavke u listama ali ne mogu da se prošire na više stavki neke liste.

O neuređenim listama i podebljanom tekstu: red koji počinje sa ** (opciono uključujući prazna polja pre i posle), odmah posle bilo kog elementa liste u redu iznad, smatraće se kao ugnežđeni elemenat neuređene liste. U suprotnom će se smatrati kao početak podebljalog teksta.

Neuređene liste

Creole:

* Item 1 ** Item 1.1 * Item 2

Preporučeni XHTML:

<ul> <li>Item 1 <ul> <li>Item 1.1</li> </ul> </li> <li>Item 2</li> </ul>

Primer rezultata:

 • Item 1

   • Item 1.1

 • Item 2

Obrazloženje: Velika većina wiki mehanizama koristi zvezdicu (*) da označi listu sa znacima za nabrajanje. Upotreba višestruke zvezdice za podliste bila je prva wiki sintaksa za podliste. Korisnici ne moraju da broje prazna polja ispred kao u Markup-u gde je nivo podliste određen brojem praznih polja ispred. Opciona prazna polja ispred autori mogu da koriste kako bi se Creole markup učinio jasnijim. Više detalja

Uređene liste

Creole:

# Item 1 ## Item 1.1 # Item 2

Preporučeni XHTML:

<ol> <li>Item 1 <ol> <li>Item 1.1</li> </ol> </li> <li>Item 2</li> </ol>

Primer rezultata:

 1. Item 1

   1. Item 1.1

 2. Item 2

Obrazloženje: Oznaka broja (#) se u većini wikija koristi za uređene liste. Više detalja

Horizontalna pravila

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Prazna polja su opciona pre i posle crtica, ali između njih nisu dozvoljena prazna polja. Četiri crtice moraju biti jedini karakteri (osim praznih polja) u tom redu.

Creole:

----

Preporučeni XHTML:

<hr />

Obrazloženje: Svi wikiji koji ne podležu WYSIWYG pravilima koriste crtice (----) da označe Horizontalna pravila. Većina wikija ih zahteva četiri. Više detalja

Slika (u istom redu)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Creole:

{{myimage.png|this is my image}}

Preporučeni XHTML:

<img src="myimage.png" alt="this is my image" />

Obrazloženje: Najčešći markup za sliku su bile duple vitičaste zagrade ( {{}} ) koji će zatim imati istu unutrašnju strukturu kao link za doslednost. Više detalja

Tabele

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Sve ćelije su odvojene pojedinačnom vertikalnom crtom. Prazna polja ispred su dozvoljena pre prve ćelije u redu a prateći prazna polja su dozvoljena na kraju reda. Završna vertikalna crta je opciona. Linkovi, ne-wiki blokovi, podebljali i tekstovi u kurzivu mogu da se ugrade u ćeliju. Znak jednakosti odmah posle vertikalne crte definiše zaglavlje. Zaglavlja mogu biti organizovana horizontalno ili vertikalno. Uporedni detalji se nalaze na Lista markup-ova za tabele

Creole:

|=Heading Col 1 |=Heading Col 2 | |Cell 1.1 |Two lines\\in Cell 1.2 | |Cell 2.1 |Cell 2.2 |

Preporučeni XHTML:

<table> <tr> <th>Heading Col 1</th> <th>Heading Col 2</th> </tr> <tr> <td>Cell 1.1</td> <td>Two lines<br />in Cell 1.2</td> </tr> <tr> <td>Cell 2.1</td> <td>Cell 2.2</td> </tr> </table>

Primer rezultata:

Zaglavlje kolone 1 Zaglavlje kolone 2
Ćelija 1.1 Dva reda
in Ćelija 1.2
Ćelija 2.1 Ćelija 2.2

Obrazloženje: Većina wikija koriste pojedinačne ili duple vertikalne crte za odvajanje ćelija tabele. Pojedinačne vertikalne crte (|) omogućuju bolju iskorištenost prostora i brže se pišu od duplih crta obzirom da vertikalne crte obično nisu potrebne u ćelijama tabele. Više detalja

Ne wiki (preformatirani)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ovo deluje untar reda ili kao blok. Ne wiki markup se tumači između ovih karaktera, čak i tilde koje se drugde koriste kao izlazni karakteri (pogledaj dole). Kao blok, tri vitičaste zagrade bi trebale da su u jednom redu same po sebi radi otvaranja a u drugom redu tri vitičaste zagrade bi trebale da su u tom redu same po sebi radi zatvaranja, bez praznih polja ispred. U bloku, karakteri se prikazuju u fiksnom razmaku. Za ne-wiki tekst u istom redu, wiki administratori mogu da odluče da li da ovaj tekst prikazuju redovno ili u fiksnom razmaku.

Creole:

{{{ //This// does **not** get [[formatted]] }}}

Preporučeni XHTML:

<pre> //This// does **not** get [[formatted]] </pre>

Primer rezultata:

//This// does **not** get [[formatted]]

Creole:

Some examples of markup are: {{{** <i>this</i> ** }}}

Preporučeni XHTML:

Some examples of markup are: <tt>** &lt;i&gt;this&lt;/i&gt; **</tt>

Primer rezultata:

Neki primeri za markup su: ** this **

Završne zagrade u ne-wikiju

Kako bi se uključile završne zagrade tamo gde bi se inače mogle smatrati kao ne wiki ili preformatirani završni tag, postoje dva dodatna pravila:

 • Za ne-wiki u istom redu, svaka prateća završna zagrada uključena je u sadržaj ne wikija (tj. u nizu od više od tri završne zagrade, marker zatvaranja se sastoji od tri poslednje zagrade).
 • U preformatiranim blokovima, pošto prazna polja ispred ne moraju da prethode markerima, redove sa tri završne zagrade koje pripadaju preformatiranom bloku, mora da prati najmanje jedno prazno polje. U renderovanom izlazu, jedno od praznih polja ispred je uklonjeno.

Creole: ne-wiki u istom redu sa završnim zagradama: {{if (a>b) { b = a; }}}. Preformatirani blok sa redom koji sadrži tri završne zagrade:

{{{ if (x != NULL) { for (i = 0; i < size; i++) { if (x[i] > 0) { x[i]--; }}} }}}

Obrazloženje: Za korisnike mora da postoji način za unos teksta koji neće biti oblikovan po viki mehanizmu. Tri vitičaste zagrade ({{{}}}) su izabrane zbog vidljivosti i male verovatnoće da budu kod same po sebi. Više detalja; Takođe pogledajte i Add No Wiki Escape Proposal.

Izlazni karakteri

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Izlazni karakter je tilda (~). Izvan preformatiranog ne wikija i URL adrese, jedino izlazi karakter koji dolazi neposredno iza izlaznog karaktera, pod uslovom da to nije prazno polje (razmak ili početak reda). Sledeći karakter je kao takav vizuelizovan (renderovan) i ne može da bude deo bilo kog Creole markup-a.

Izlazni karakter isključuje automatsku konverziju URL adrese koja sledi linkove i sličan princip je podržan od wiki mehanizma (camel notacija wiki reči, znak za kopirajt, itd.).

Primer koda:

~#1 http://www.foo.com/~bar/ ~http://www.foo.com/ CamelCaseLink ~CamelCaseLink

Primer rezultata:

#1 http://www.foo.com/~bar/
http://www.foo.com/
CamelCaseLink
CamelCaseLink

Obrazloženje: Ukoliko neko često treba da koristi znakove sa tastature u tekstu, trostruke vitičaste zagrade bi previše odvlačile pažnju od rada na samom tekstu. Zato izlazni karakter koristi ljudima u smislu da ih ne-wiki u istom redu ne ometa i umesto toga se može koristiti izlazni karakter. Tilda je izabrana jer je relativno retko korišćen karakter i kako ne bi bila u suprotnosti sa obrnutom kosom crtom u prelomu reda. Generalno je nije lako otkucati ali obzirom da se retko koristi to ne predstavlja problem. Na ovaj način, zvezdice, crtice i drugi markup karakteri, mogu lako da se renderuju kao takvi kada se nalaze u originalnom tekstu. Zaključak

Rezervisana polja

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kada postoji nešto napredno, pojaviće se rezervisana polja, tako da korisnici neće biti zbunjeni kada vide više od jedne sintakse. (opciono za wiki programere)

Napomena: Ovo ne treba mešati sa plug-in sintaksama koje se mogu naći u Dodacima .

Creole:

<<<x>>>

Obrazloženje: Ovo je uglavnom razvijeno zbog široke upotrebe specijalnih znakova u MedijaVikiju tako da je praktično nemoguće implementirati Mixed Creole režim. Par wikija upotrebljava ovakve (<<<>>>) zagrade za markup. Ovaj markup je generisan pomoću wiki mehanizma pre nego da ga unose korisnici pa se iz tog razloga koriste tri umesto dva markup karaktera kako bi markup sa dve zagrade ostao rezervisan za elemente proširenja koje unose korisnici. Više detalja .

Bold i/ili italik linkovi

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Creole:

//[[Important page|this link is italicized]]// **[[Important page]]** //**[[Important page]]**//

Preporučeni XHTML:

<em><a href="http://www.examplewiki.com/Important_Page">this link is italicized</a></em> <strong><a href="http://www.examplewiki.com/Important_page">Important page</a></strong> <em><strong><a href="http://www.examplewiki.com/Important_page">Important page</a></strong></em>

Primer rezultata:this link is italicized
Important page
Important page

Bold, Italics, Linkovi, Pre Lista

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Creole:

* **bold** item * //italic// item # item about a [[certain page]] # {{{ //this// is **not** [[processed]] }}}

Preporučeni XHTML:

<ul> <li><strong>bold</strong> item</li> <li><em>italic</em> item</li> </ul> <ol> <li>item about a <a href="http://www.examplewiki.com/certain_page">certain page</a></li> <li><tt>//this// is **not** [[processed]]</tt></li> </ol>

Primer rezultata:

  • bold item

  • italic item
 1. item about a certain page

 2. //this// is **not** [[processed]]
Published (Last edited): 12-02-2013 , source: http://wikicreole.org/wiki/Creole1.0#section-Creole1.0-EscapeCharacter