Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Jackson Systems Development

Jackson System Development (Jackson razvoj sistema)
Pregled

Jackson System Development (JSD) je metod razvoja sistema koji pokriva životni ciklus softvera direktno ili obezbeđivanjem okvira u koji se može smestiti više specijalizovanih tehnika. Jackson System Development može početi od faze projekta u kojoj postoji samo opšta izjava o zahtevima. Ipak, mnogi projekti koji su koristili Jackson System Development zapravo su otpočeti nešto kasnije u životnom ciklusu, preduzimajući taj prvi korak više iz već postojećih dokumenata, a manje direktno sa korisnicima. Kasniji koraci JSD-a proizvode kod konačnog sistema. Prvi metod Jacksona, Jackson Structured Programming (JSP - strukturno programiranje), koristi se za proizvodnju konačnog koda. Rezultat ranijih koraka JSD-a su problemi programskog dizajna, dizajn koji je glavna tema JSP-a. Takođe se upućuje na održavanje, i to preoblikovanjem bilo kog od prethodnih koraka.

Sa tehničke tačke gledišta, postoje tri osnovne faze u Jackson razvoju sistema, od kojih je svaka podeljena na korake i pod-korake. Sa tačke gledišta menadžera, postoje brojni načini organizovanja tog tehničkog rada. U ovom pregledu prvo ćemo opisati tri najveće tehničke faze, a zatim ćemo govoriti o JSD projektnom planiranju, varijaciji između planova i razlozima izbora jednog ili drugog.

JSD: Faza modelovanja

U fazi modelovanja programeri daju opis aspekata posla ili organizacije koja će biti vezana za sistem. Za pravljenje takvog opisa, oni moraju analizirati svoj posao, navodeći šta je u njemu bitno, a šta ne. Moraju da zamisle organizaciju onakvu kakva će ona biti, ne kakva je trenutno.

Opis modela je napisan veoma precizno. Ta preciznost navodi programera da postavlja detaljna pitanja. Ohrabruje se dobra komunikacija i razumevanje između programera, korisnika i svih ostalih koji su uključeni u novi sistem.

Opis modela se sastoji od aktivnosti, entiteta i povezanih informacija. Aktivnost je događaj, obično u eksternoj stvarnosti, a koji je bitan za sistem i čije događanje sistem mora zabeležiti. U smislu realizacije, aktivnosti mogu uzrokovati ažuriranje baze podataka. Mi smo pokrenuli Jackson System Development tako što smo napravili spisak aktivnosti sa definicijama i povezanim atributima. Dijagrami opisuju odnose naredbi između aktivnosti. Dijagrami opisuju entitete, ljude ili stvari sa kojima je sistem povezan.

Zatim se definišu podaci koji će se čuvati za svaki entitet. Mi zapravo biramo šta će svaki entitet zapamtiti o aktivnostima koje na njega utiču. Puna definicija ovih podataka podrazumeva detaljniji opis dijagrama entiteta kako bi se detaljno prikazala pravila ažuriranja.

Rezultat faze modelovanja je skup tabela, definicija i dijagrama koji opisuju:

JSD: Mrežna faza

U mrežnoj fazi gradimo precizan opis onoga što sistem treba da uradi, uključujući i rezultate koji se moraju napraviti i način na koji bi sistem trebalo da se prikaže korisniku. Ovaj opis se odnosi na mrežu programa. Preciznije, to je mreža Communicating Sequential Processes (CSP, zapis za sinhrono slanje poruka), koncepta koji je razvio Tony Haoare. Započeli smo ovu mrežu tako što smo napravili po jedan program za svaki entitet koji je bio definisan tokom faze modelovanja. Mreža se zatim gradi dodavanjem novih programa i njihovim povezivanjem na postojeću mrežu. Novi programi se dodaju iz sledećih razloga:

Postoje dva načina za povezivanje programa u mreži. Jedan je pomoću toka podataka (predstavljeno na našem mrežnom dijagramu krugova) i ispitivanjem vektora stanja (predstavljeno na našem mrežnom dijagramu rombova). Kakva god da je povezanost prikladna, programi entiteta igraju osnovnu ulogu u izgradnji mreže. Većina novih programa se može povezati direktno na programe entiteta.

Nacrtali smo ceo skup mrežnih dijagrama da bismo opisali sistem. Različite mreže obično imaju samo programe entiteta zajedničke. Kompletan sistem je predstavljen preklopom svih dijagrama.

Dijagrame podržavaju tekstualne informacije koje opisuju sadržaje tokova podataka i povezane vektore stanja. Novi programi koji se dodaju na mrežu definišu se pomoću istih dijagramskih zapisa koji se koriste za opisivanje aktivnosti naredbi. Ti novi programi su dizajnirani pomoću JSP (Jackson Structured Programming) metoda, koji je sada podskup JSD-a.

JSD: Faza realizacije

Rezultat faze realizacije je konačni sistem. Ova faza je jedina koja se direktno odnosi na mehanizam i povezani softver na kojem sistem treba da radi. Stoga, kao i proizvodnja koda za testiranje, faza realizacije pokriva pitanja fizičkog dizajna. Naročito obrađuje:

Fizički dizajn podataka se bavi dizajniranjem fajlova ili baza podataka. Detalji dizajna baze podataka zavise od posebnog DBMS-a koji se koristi. Ipak, neophodne informacije o aplikaciji su sve dostupne u mrežnoj fazi. Najvažniji su oni podaci koji su definisani za svaki entitet, kao i visok stepen pristupačnosti podacima, kao što je definisano često korišćenim vezama vektora stanja.

Rezultat mrežne faze je visoko distribuirana mreža programa. Često, iz praktičnih razloga ili radi efikasnosti, konvertujemo programe u potprograme, zapravo kombinujući nekoliko programa u jedan, tako da se fragment mreže realizuje kao jedinstveni program. Mreža se konfiguriše iz oblika pogodnog za specifikaciju u oblik pogodan za realizaciju.

JSD: Projekti i planovi

Predstavili smo tri faze JSD-a kao jednostavnog linearnog napredovanja. Na projektu, ipak, faze se preklapaju u većem ili manjem stepenu, i ne samo zbog toga što ljudi prave greške koje se kasnije moraju ispravljati. Faze i podfaze su ipak važne jer klasifikuju i organizuju tehnički rad, razjašnjavaju izbore koji stoje pred projektnim menadžerom i bacaju svetlo na rizik onda kada se mora doneti odluka.

Slede primeri pojedinih preklapanja faza:

Nijedno od ovih preklapanje nije obavezno. Postoji skup okolnosti koje čine svaki izbor razumnim. Projektni plan se pravi na osnovu tehničkog okvira JSD-a i na osnovu političkih i organizacionih okolnosti samog projekta.

Published (Last edited): 03-06-2013 , source: http://www.dsisoft.com/jackson_system_development.html