Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Pharmacokinetic Software (Farmakokinetički software)

Molim vas,obavestite me o vašem omliljenom pharmacokinetic(farmakokinetičkom) software-u. Ako možete da dostavite kratak opis i informacije o dostupnosti,bilo bi od pomoći. David Bourne - david@boomer.org.Kada god preuzimate fajl sa Interneta,molim vas,uzmite u obzir mogućnost software-skih virusa i proverite fajlove koje ste preuzeli.

Inkorporisanje programa pomenutih u:

____________________________________________________________________________________________________________________________

Ovaj fajl je poslednji put modifikovan: Petak, 26 okt. 2012. u 12:48 On-line
____________________________________________________________________________________________________________________________

katalog Software-a (i Knjiga) iz Cole-Parmer knjižare

ABSPLOTS

od R.C. Shumaker-a je Lotus 123 spreadsheet za Wagner-Nelson kalkulacije.* Ref: Shumaker, R.C., H. Boxenbaum & G.A. Thompson. ABSPLOTS: Lotus 123 spreadsheet za izračunavanje stopa apsorpcije lekova. Pharmaceutical Res. 5:247248 (1988)

acslXtreme

od AEgis Technologies Group , Inc-a - pruža physiologically based pharmacokinetic (PBPK) (fiziološki baziran farmakokinetički)i pharmacodynamic (PD) (farmakodinamički) software simulacije za farmaceutsko istraživanje i proces razvoja. Sa acslXtreme-om, naučnici i istraživači mogu da razvijaju predviđene modele novih i potencijalnih proizvoda lekova,od pred-kliničkog razvoja do post-market studija.

ADAPT 5

od D.Z. D'Argenio-a i A. Schumitzky-og, Biomedical Simulations Resource(Resurs biomedicinskih simulacija), University of Southern California(Univerzitet južne Kalifornije), Los Angeles, CA 90089-1451 Tel (213) 740-0839/0834 FAX (213) 740-0343. Ovaj program izvodi simulacije, ne-linearnu regresiju, i optimalno uzorkovanje. Uključuje ekstendovane najmanje kvadrate i Bayesian optimizaciju. Modeli se mogu izraziti kao integrisane ili diferencijalne jednačine korišćenjem FORTRAN iskaza. D'Argenio, D.Z., A. Schumitzky i X. Wang. ADAPT 5 Korisnički vodič: Pharmacokinetic/ Pharmacodynamic Systems Analysis Software(Software analize farmakokinetičkih/farmakodinamičkih sistema). Biomedical Simulations Resource, Los Angeles, 2009, Biomedical Simulation Resource, University of Southern California, Los Angeles

APIS

od A. Iliadis-a i M. Laplane-a za identifikaciju modela,simulaciju i izračunavanje režima doziranja u kliničkoj i eksperimentalnoj farmakokinetici.APIS je baziran na matematičkom modeliranju koje pruža pouzdani pristup u optimizaciji terapije lekovima.To je metodološki pristup za opisivanje,predviđanje i kontrolu kinetičkog ponašanja leka.Software inkorporiše princip Bayesian estimacije,to jest,mogu se koristiti sve dostupne informacije o pacijentu (populaciji) radi određivanja procena parametara specifičnog pacijenta.Ove procene se zatim mogu koristiti za dizajniranje optimalnog i individualizovanog načina lečenja. Dostupan na PC-u, APIS je atraktivan i koristan alat za kliničku i eksperimentalnu farmakokinetiku. Referenca: Iliadis A, Brown AC, Huggins ML (1992) APIS : Software za identifikaciju,simulaciju i izračunavanje načina doziranja u kliničkoj i eksperimentalnoj farmakokinetici. Comput. Meth. Prog. Biomed. 38, 227-239 *

ATIS

od T. Amiskai -a su Nonlinear least squares(ne-linearni najmanji kvadrati). *

AUC-RPP

od W.A. Ritschel-a je za noncompartmental(bez pregrada) evaluaciju faramakokinetičkih parametara. *

Bear (BE/BA za R)

Ovaj paket su kreirali Hsin-ya Lee i Yung-jin Lee. Dizajniran je za analizu prosečnih bio-ekvivalentnih (bioequivalence) (ABE) podataka,od noncompartmental analiza (NCA) do ANOVA-e (korišćenjem lm-a() za 2x2x2 crossover; drugačije, lme()). Studija dizajna ABE-a može biti 2x2x2 crossover(skretnica) ili ponovljeni crossover (2x2x2, 2x2x3,...2x2x6) ili paralelna studija. Doziranje može biti pojedinačna - ili višestruka - doza.Statistička analiza merenja bio-raspoloživosti (bioavailability) (BA) (AUCs and Cmax) bila je bazirana na dva jednostrana testa (Schuirmann, 1987). ABE uključuje izračunavanje 90% intervala pouzdanosti za razmeru proseka mera za test i referentne proizvode. BE će biti zaključen na osnovu izračunatih 90%CIs koji spadaju u 80-125% (ili više do definisanog od korisnika). Bear je open-sourced freeware pod GPL licencom. Sistemski zahtevi: R (>= 2.9.0); Platforme: MS Windows (XP/Vista), Mac, i Linux-PC. Kontakt: Yung-jin Lee, Ph.D.,e-mail: mobilePK@gmail.com

Berkeley Madonna

je razrešivač diferencijalnih jednačina opšte namene,dostupan podjednako za Windows i MacOS. Uklopiće modele jednačina sa uvezenim podacima.

BIOEQV52, BIOPAR40, i BIOEQNEW

od H. P. Wijnand-a izvodi bio-ekvivalentne kalkulacije uključujući statističku moć. Referenca Wijnand H.P. 1994. Update-ovi bio-ekvivalentnih programa (uključujući statističku moć kojoj se približio Studentski t,Computer Methods Programs Biomedicine 42, 275-281

Biokmod

Mathematica toolbox(kutija sa alatom) za rešavanje sistema diferencijalnih jednačina, uklapajući koeficijente,konvoluciju,i više,sa aplikacijama za modeliranje Linearnih i Ne-linearnih biokinetičkih sistema.Uključeno je nekoliko tutorijala koji pokazuju kako se Mathematica može primeniti u Pharmacokinetics-u.

BiokmodWeb

je web program za rešavanje biokinetičkih sistema sa aplikacijama u farmakokinetici,internoj dozimetriji (uključeni su aktuelni ICRP modeli),i nuklearnoj medicini.

BIOPAK

od SCI Software-a, jeste paket statističke analize za studije bio-raspoloživosti/bio-ekvivalentnosti. *

BOOMER/MULTI-FORTE

od D.W.A. Bourne-a, College of Pharmacy, University of Oklahoma, 1110 N. Stonewall Ave, Oklahoma City, OK 73117-1223 Tel (405) 271-6471 FAX (405) 271-3830 Internet: david-bourne@uokhsc.edu [Bourne, 1986; Bourne, 1989]. Dostavljeni kao kompilirani programi za Macintosh (uključujući PowerMac), MS DOS, i VAX VMS sisteme. Ovaj program izvodi simulacije i ne-linearnu regresiju.Uključuje Bayesian optimizaciju. Modeli, integrisane ili diferencijalne jednačine, mogu se izraziti kao sled parametara (BOOMER) ili upotrebom FORTRAN iskaza (MULTI-FORTE). Verzije demonstracije istog su dostupne. * Referenca: Bourne, D.W.A. 1986 Multi-Forte, mikrokompjuterski program za modeliranje i simulaciju farmakokinetičkih podataka, Computer Methods and in Biomedicine, 23, 277-281, Bourne, D.W.A. 1989 BOOMER, program za simulaciju i modeliranje za analize farmakokinetičkih i farmakodinamičkih podataka, Computer Methods and in Biomedicine, 29, 191-195

CalcuSyn

za Windows,analitičar kombinovanih efekata lekova,sposoban da automatski izmeri iznos fenomena kao što su sinergizam i inhibicija.

C.O.A.G. Expert

je program baziran na Windows-u,za upravljanje svim aspektima ambulantne oralne antikoagulacije,od Dennis-a Mungall-a, koji se može preuzeti besplatno.

CombiTool

je Microsoft Windows program dizajniran za analize kombinovanih eksperimenata sa biološki aktivnim supstancama.On izvodi kalkulacije modela i analizu eksperimentalnih kombinovanih efekata za dve ili tri supstance u skladu sa podjednako Loewe additivity (“aditivnost doze”) i Bliss independence (nezavisnim) kriterijumima.

CSTRIP

od J.G. Wagner-a je za “poli-eksponencijalno ogoljavanje” (polyexponential stripping). *

CXT

(CompleX Tools(kompleksni alati) za Analizu Linearnog dinamičkog sistema) od BIO-LAB-a, Bratislava koristi metod frekventnog odgovora da modeluje farmakokinetičke i/ili farmakodinamičke podatke.Program je izveden iz menija i radi pod MS DOS-om i/ili WINDOWS-om. Dostupna je verzija demonstracije za IBM PC.,em> Referenca: International Journal of Bio-Medical Computing(Međunarodni žurnal bio-medicinskog računarstva), 39, (1995), 231-241.

Cyber Patient™

od Michael-a B. Bolger-a, USC School of Pharmacy je na Windows-u baziran multimedijalni program za farmakokinetičku (PK) simulaciju,koji se može koristiti za razvoj i prezentaciju case studija za rešavanje problema.Ovaj program simulacije odgovara upotrebi u farmaceutskim i medicinskim školama u cilju pomoći instruktoru u razvoju PK modela lekova. PK modele lekova koriste studenti da generišu sopstvene podatke za upotrebu u curriculum-u za rešavanje problema.Dodatno tome, Cyber Patient se može koristiti u farmaceutskoj industriji za farmakokinetičke simulacije lekova.

DATAKINETICS(kinetika podataka)

od American Society of Health-System Pharmacists-a(Američko društvo farmaceuta Zdravstvenog sistema) je software za monitoring lekova. *

DIZAJN

od J.E.A. McIntosh-a i R.P. McIntosh-a je dat kao FORTRAN source code unutar teksta. Izvodi uklapanje i optimalno uzorkovanje. Referenca: McIntosh, J.E.A. i McIntosh, R.P. 1980.Mathematical Modeling and Computers in Endocrinology(Matematičko modelovanje i kompjuteri u endokrinologiji), Monographs on Endocrinology(Monografi o endokrinologiji), knjiga 16, Springer-Verlag, New York, NY

DDI Predict(predviđanje)

Od Aureus Sciences, Paris France, obezbeđuje momentalni grafički izveštaj koji sadrži sve potencijalne interakcije lek-lek,između kandidata leka i velikog panela lekova na tržištu i onih povučenih.Predviđanja su podržana kalkulacijom promene AUC razmere bazirane na koncentraciji plazme leka kandidata u prisustvu ili odsustvu inhibitora enzima.Sistem koristi veliku biblioteku koja sadrži više od 7,000 inhibicionih i 8,000 tačaka PK podataka, izmerenih na 1,500 lekova uskladištenih u Aureus ADME bazi podataka radi kalkulacije potencijalnih interakcija. Aureus ADME Knowledge(znanje) baza podataka sadrži ukupno 25,000 jedinjenja, 3,500 metabolita, 365,000 tačaka bioloških podataka, analiziranih iz više od 11,000 članaka i FDA dokumenata. Novo Izdanje ekstenduje predviđanje interakcije lek-lek u slučajevima gde su uključene višestruke metaboličke putanje i obezbeđuje nove funkcionalnosti uključujući predviđanje metabolizirane frakcije (fraction metabolized) (fm) bazirano na faktorima skaliranja (RAF, ISEF, Abundance), metabolizmu stomaka i ostalom. Za više informacija i kontakt pogledajte web sajt http://www.aureus-sciences.com .

DoseAssist

nudi software programe za doziranje koji rade u Windows CE operativnom sistemu, dizajniranom za Handheld PCs. DoseAssist dolazi kao standard sa Renal Dosing-om(Renalno doziranje) i Once-Daily Aminogylcoside Dosing(Aminoglikozidno doziranje jednom dnevno) modulima, Patient Notes documentation-om(Dokumentacija beležaka pacijenata), i Therapy Intervention documentation-om(Dokumentacija terapijske intervencije).

DRUGCALC

od Dennis-a Mungall-a je za optimizaciju terapije lekovima kroz Bayesian prognozu. * Dalje informacije su dostupne iz Therapeutic Technologies(Terapeutske tehnologije) (thertch@aol.com)

EASYFIT

od M. Rocchetti-a je za analizu compartmental(“pregradnih”) modela. *

EASY-PHEN

od Michele Mengoni - Camerino-a (MC) Italy - je Excel applet koristan u terapeutskom monitoring-u lekova na polju Michaelis-Menten kinetike organizovanom u tri spreadsheet-a koji se odnose na sve smerove administracije za lekove sa bilo kakvom sistemskom akcijom; ima grafikone i lak je za upotrebu.Referenca: Copyrights Office (potražite naslov = easy-phen)

EDFAST

od Biosoft-a je za uklapanje i simuliranje lineranih farmakokinetičkih modela. *

ERDEM

je PBPK/PD sistem za modeliranje. Referenca: Exposure Related Dose Estimating Model (Model procene doze vezan za izloženost)(ERDEM) A Physiologically-Based Pharmacokinetc and Pharmacodynamic (PBPK/PD) Model for Assessing Human Exposure and Risk (PDF, 160 pp., 4.8MB) (Fiziološki bazirani farmakokinetički i farmakodinamički model za pristupanje ljudskoj izloženosti i riziku), od Jerry-a N. Blancato-a, Fred-a W. Power-a, Robert-a N. Brown-a i Curtis-a C. Dary-a EPA/600/R-06/061, jun 2006.

GastroPlus™

je psihološki baziran software program koji simulira intravenoznu,oralnu,apsorpciju usne šupljine,okularnu,intranazalnu i plućnu apsorpciju kod ljudi i životinja.Korišćenjem in silico/in vitro podataka sa čitavim našim telom PBPK modela,možete početi da predviđate ishode,prve-u ljudima-ili-životinjama ,vodite virtuelne probe populacije,uklapate širok spektar parametara modela za pojedinačne ili višestruke skupove podataka,razumete dejstva hrane,pristupate uticaju ne-lineranog metabolizma ili transporta,pratite metabolite formirane u svakom tkivu,analizirate razne strategije formulacije,generišete in vitro-in vivo korelacije (IVIVC),i predviđate interakcije lek-lek (drug-drug interactions (DDI)).Od 1997., Simulations Plus je razvio GastroPlus na visok stadijum rafiniranosti, donoseći najtačniji,najfleksibilniji i najmoćniji paket simulacije u industriji.

GraphPad Prism

za pravljenje naučnih grafikona, uklapanje krivina i statistiku.Verzije Macintosh (v2) i Windows (v3).Dostupan je besplatni demo.

IDENT2/IDENT3

od T.J. Perry-a i J.A. Jacquez-a, Department of Physiology, Medical School, University of Michigan (Odeljenje fiziologije,Medicinska škola,Univerzitet u Mičigenu), Ann Arbor, MI 48109-0622 ,dat je kao FORTRAN source code (IDENT2C je dat u C-u) za VAX VMS i druge sisteme. Izvodi analize mogućnosti identifikacije. Referenca: Jacquez, J.A. and Perry T. 1990., Parameter Estimation - Local Identifiability of Parameters(Procena parametara - Lokalna mogućnost identifikacije parametara), Amer. J. Physiol., 258, E727-E736

INTELLIPHARM PK

software koji simulira rastvaranje lekova, apsorpciju i farmakokinetiku.

ivivc for R

Jednostavan,ali za upotrebu lak,iz menija izveden paket kreiran za analizu podataka ivivc modela i validacije modela. ivivc za R je open-sourced freeware pod GPL licencom, a razvijen je od strane Hsin-ya Lee-a & Yung-jin Lee-a. Sistemski zahtevi: R (>= 2.9.0); Platforme: MS Windows (XP/Vista), Mac, i Linux-PC. Kontakt: Yung-jin Lee, Ph.D.,e-mail: mobilePK@gmail.com .

JGuiB (freeware)

GUI program napisan u Java-i (kompiliran sa JDK v6.0) dizajniran je da radi sa Boomer-om. JGuiB preokreće mode Boomer-a izveden iz menija,u na GUI-u baziranu aplikaciju (koristeći prednost moda komandne linije Boomer-a). JGuiB uključuje tri najrasprostranjenije funkcije Boomer-a u PK/PD modeling-u: normalno uklapanje,simulacija i Bayesian estimacija. JGuiB može da obradi više od jednoh PK/PD modela (maksimalno 4 modela u jednom projektnom fajlu) sa raznim šemama ponderisanja koje istovremeno koriste jedan skup podataka u svrhu diskriminacije modela.U međuvremenu,Bayesian estimacija može takođe biti primenjena na kliničke farmakokinetičke usluge sa samo jednom tačkom podataka Cp u stabilnom stanju. Trenutno je JGuiB dostupan besplatno za PC (koji radi sa jednim od sledećih sistema: WinXP/NT ili Linux PC Fedora Core(jezgro) 2 ili 3) i Macintosh (MacOS X sistem). Kontakt: Yung-jin Lee, Ph.D., e-mail: mobilePK@gmail.com

JPKD (freeware)

(WinXP/NT, Mac OS X ili Linux-PC OS) --- Ne uključuje samo sve funkcionalnosti mobilePK-a, već ima i odličan algoritam korisnički definisane Bayesian individualized pharmacokinetic parameter estimation (UDBM)(Bayesian individualizovane estimacije faramakokinetičkih parametara) za analizu gomile input podataka. Korisnici mogu da definišu sopstveni model sa PK parametrima populacije koristeći integralnu jednačinu pojedinačne doze (za višetruko doziranu) ili integralnu jednačinu stabilnog stanja.Korisnički Õs definisan Bayesian model se takođe može lako primeniti u svrhu kliničkog PK-a ili TDM-a. Dodato je još lekova kao što su karbamazepin,teofilin (IR, SR i IV infuzija),litijum,imunosupresivni lekovi (tacrolimus i everolimus) i neki anti-HIV lekovi (indinavir, ritonavir i enfuvirtide). Takođe uključujemo neke primere modela za korisničkiÕs definisane Bayesian modele (kao što su enoxaparin, imatinib i sirolimus).JPKD radi na bilo kojoj od JVM-a podržanoj desktop platformi (WinXP/NT, Mac OS X, Linux-PC ili bilo koja platforma sa podržanim Java vremenom rada). JPKD su kreirali Jian-ming Lai i Yung-jin Lee. Konatkt: Yung-jin Lee, Ph.D., e-mail: mobilePK@gmail.com

KINBES

od MEDIWARE-a je program za napredno određivanje bio-dostupnosti i stepena apsorpcije lekova različitim metodama kao što su numerička dekonvolucija i WLS-rekonvolucija. Takođe se odlikuje brojnim statističkim testovima o bio-ekvivalentnosti (npr. ANOVA, FDA 75/75 pravile,itd.).

Kinetica(kinetika)

Thermo Electron-ov farmakokinetički analitički alat,nudi brze analize visokog protoka podataka za klinička,pred-klinička,pronalazačka podešavanja,i podešavanja metabolizma lekova i isporuke lekova.Ovaj alat standardizujr analize preko organizacije i minimizira varijabilnost između PK analitičara i analiza.Dizajniran kao template format,Kinetica dopušta korisniku da prethodno podesi računarske opcije,pre nego što iznese podatke za analizu.Uz direktni link sa Watson analytical LIMS-om, bioanalitički podaci se elektronski prenose od Watson-a do Kinetica-e,tako da se iskustvo sveukupne analize podataka poboljšava dok se smanjuje potreba za ručnim transferom podataka.Od non-compartmental (“bez pregrada”) ,kroz populacionu farmakokinetiku,do validacije populacionog modela,Kinetica reducira potrebu za višestrukim software paketima. Zajedno sa EP-om,on postaje puni FDA CFR 21,deo 11 kompatibilan PK/PD DB omogućavajući trag revizije u potpunosti,od početka protokola do konačnog izveštaja.Preuzmite demo kopiju na http://www.thermo.com/kinetica/.

KINETICS za Windows

je software za farmakokinetičko doziranje 150 lekova od Rick-a Tharp-a.

MacDope

koji je doneo Centre for Health Informatics & Multiprofessional Education (CHIME) (Centar za informatiku zdravlja & multiprofesionalno obrazovanje) demonstrira kako se lekovi i njihovi metaboliti distribuiraju u telu kao funkciju vremena posle administracije.Karakteristike pacijenta i leka se koriste da simuliraju koncentraciju lekova.

Maxsim2

Maxsim2 pruža galeriju zajedničkih PK i PD modela pomoću kojih je jedan u interakciji koristeći slider-e(“klizači”), check box-ove (“kutije za proveru”), i polja brojeva, što se u realnom vremenu odražava u promenama simulacionih profila vremena koncentracije ili vremena odgovora. Ova interaktivnost i direktni vizuelni feedback “šta-ako” scenarija,pružaju veoma dobro razumevanje podjednako kvalitativnog i kvantitativnog uticaja različitih parametara kao što su opsezi distribucije,jasnoće,koeficijenata učešća,potencije i doziranja.

MedRoc-A

samostalni Windows program za cilj statističke analize rezultata od studija do dejstva lekova,novih terapija,dijagnostičkih procedura,itd. Izvodi ROC analize (analize detekcije signala) istraživačkih podataka.Besplatna,potpuno funkcionalna,probna kopija i detaljni opis su dostupni na http://www.stenstat.com/ .

MKMODEL

od N. Holford-a je dostupan od Biosoft-a, P.O. Box 10398, Ferguson, MO 63135-9913. Program, za MS DOS sisteme,izvodi regresiju ne-lineranih najmanjih kvadrata sa ekstendovanim najmanjim kvadratima.Modeli se mogu predstaviti integrisanim ili diferencijalnim jednačinama.

MEDICI-PK

je modularni, transparentni, za specifični aplikaciju i korisnicima naklonjen software alat koji podržava proces PK/PD modeling-a na otvoreni način.Princip modularnog dizajna implementiran u MEDICI-PK-u dopušta kompletnu definiciju virtuelnog pacijenta sa nekoliko klikova.Komparativne studije različitih vrsta,različitih individua,različitih jedinjenja i/ili različitih modela su lake i sugestivne za performansu.Među svojstvima su korisnički definisan output,dodatni skripting stopa jednačina,bi-direkcioni interface za Microsoft ExcelTM, OLE/COM-interface za opšte potrebe screening-a, grafičko editovanje organskih tipologija, SBML podrška.Za više informacija pogledajte http://www.cit-wulkow.de/tbgmed.htm

mobilePK

Klinički farmakokinetički (ili therapeutic drug monitoring(terapeutski monitoring lekova), TDM) alat za mobilne uređaje uključujući PalmOS v5 PDA telefone (TrŽo serije, p/w), Java-podržani mobilni telefoni ili smart telefoni (uključ. Motorola-u, Nokia-u, BlackBerry, Sprinte i Sony Ericsson), Pocket PC (WM2003 i WM5/WM6.x) i ANDROID G1 (Gphone). mobilePK je napisan u Java-i (Java ME, JDK v6.x sa NetBean IDE v6.1.7 plus Mobility CLDC), i bio je PRVI klinički farmakokinetički program na svetu za mobilne telefone (radi u SymbianOS v6.0 ili kasnijem,i CLDC v1.0 i MIDP v1.0 ili više). Izgrađen Sawchuk-Zaske metodom (aminoglycosides i vancomycin), Chiou metodom (theophylline iv inf.) i metodom Bayesian estimacije (gentamicin, tobramyin, amikacin, vancomycin, digoxin, phenytoin, cyclosporin-A, lithium, carbamazepine, theophylline i warfarin). Sa Bayesian estimacijom, može se koristiti samo jedan uzorak krvi (u stabilnom stanju) za procenu individualnih farmakokinetičkih parametara u stabilnom stanju. mobilePK su originalno kreirali Sheng-lung Yu i Yung-jin Lee. Kontakt: Yung-jin Lee, Ph.D., e-mail: mobilePK@gmail.com

ModelMaker

je moćni Windows paket simulacije modeling-a dizajniran za naučnike i inženjere.

ModKine

je program modeliranja kinetike sa svojstvima prilagođenim za farmakokinetiku i farmakodinamiku (Windows) od Biosoft-a .

MONOLIX

MONOLIX je besplatni software posvećen analizi ne-linearnih modela mešovitih dejstava.

MULTI

programi od K. Yamaoka-a et al. [Yamaoka, 1981; Yamaoka, 1983, Yamaoka, 1985] dati su kao BAZNI source code unutar rukopisa. Drugačija verzija uključuje uklapanje u integrisane ili diferencijalne jednačine,i Bayesian analize,. Referencea Yamaoka, K. Tanigawara, Y. Nakagawa, T. and Uno, T. 1981 A Pharmacokinetic Analysis Program (Multi) for Microcomputer (Program farmakokinetičke analize (Multi) za Mikro-kompjuter), J. Pharmacobio-dyn., 4, 879-885, Yamaoka, K. and Nakagawa, T. 1983 A Nonlinear Least Squares Program Based on Differential Equations, Multi (Runge) for Microcomputers (Program ne-linearnih najmanjih kvadrata baziran na diferencijalnim jednačinama,Multi (Runge) za Mikro-kompjutere), J. Pharmacobio-dyn., 6, 595-606, Yamaoka, K. Nakagawa, T. Tanaka, H. Yasuhara, M. Okumura, K. and Hori, R. 1985 A Nonlinear Multiple Regression Program Multi2 (Bayes) Based on Bayesian Algorithm for Microcomputers (Program ne-linearne višestruke regresije Multi 2 baziran na Bayesian algoritmu za Mikro-kompjutere), J. Pharmacobio-dyn.., 8, 246-256

MultiSimplex

je software za sekvencijalni eksperimentalni dizajn i optimizaciju.Objavljen od strane Grabitech-a ,radi na Windows sistemima.

MW\PHARM

od MEDIWARE-a - Farmakokinetičke analize u farmaciji. Izračunavanje režima doziranja,re-kalkulacija režima doziranja,uklapanje krivina,Bayesian estimacija parametara,iterativna dvo-stepena populaciona Bayesian analiza * kontakt: vanessene@cs.com

NCOMP

je program za noncompartmental(“bez pregrada”) analize farmakokinetičkih podataka,dostupan je besplatno.Zatražite ga od njegovog autora,Pau-a B. Laub-a, na astatine (at) freeshell (dot) org. NCOMP radi u Windows-u 3.1/NT/95 i radi u konjukciji sa Excel spreadsheet programom. Za integraciju AUC-a i AUMC-a, NCOMP pruža izbor uglavaka dobijenih iz Lagrange polinoma ili hibridne metode preporučenih od strane RD Purves-a. Referenca: J Pharm Sci 85: 393-395 (april 1996.)

NLMEM SAS/IML macro

od A.T. Galecki-a, Institute of Gerontology, University of Michigan (Gerontološki institut,Univerzitet u Mičigenu), Email: agalecki@umich.edu. Macro je dizajnirana za hijerarhijske modele ne-linearnih mešovitih efekata. Program priziva deo koda sadržanog u SAS/NLINMIX macro-u razvijenog od strane SAS Technical Support-a(SAS Tehnička podrška) i može se smatrati interface-om za NLINMIX macro sa SAS/IML-om. Macro radi pod SAS sistemom i atraktivna je alternativa za NONMEM software. Modeli se mogu izraziti kao integrisane ili diferencijalne jednačine korišćenjem SAS/IML (interaktivni matrix jezik) sintakse. Dat je primer sa modelom populacije za fenobarbitalne podatke.Macro je dostupan na bazi besplatne probe kroz anonimni FTP na ftp://brainmap.med.umich.edu/pub/agalecki/nlmem , preuzmite INSTALL.TXT file i pratite uputstva. Postscript fajl sa rukopisom [Ref] je takođe dostupan. Alternativno se može preuzeti kroz WWW na URL lokacija. Uzmite u obzir da je moja home stranica u izgradnji. Referenca: A.T. Galecki, NLMEM: New SAS/IML macro for hierarchical nonlinear mixed effects models (Novi SAS/IML makro za hijerarhijske modele ne-linearnih mešovitih efekata), prihvaćen za publikaciju za Computer Methods Programs Biomedicine (Programi kompjuterskih metoda za biomedicinu).

NMQual

je open-source (GPL) alat za implementaciju i praćenje kojih god opcija koje promeni/instalira NONMEM code,a po želji korisnika da dosegne datu instalaciju.

NONMEM

od S.L. Beal-a i L.B Sheiner-a. Program je donesen kao FORTRAN source code za UNIX, IBM,i druge kompjutere. Program izvodi analizu ne-linearne regresije za individualne ili populacione podatke. Referenca: Beal, S.L. and Sheiner, L.B. 1989 NONMEM Users Guide(korisnički vodič) -- Part I Users Basic Guide(Deo 1,Osnovni korisnički vodič), NONMEM Project Group, UCSF, San Francisco, CA

NPEM

(Nonparametric expectation maximisation)(Ne-paramterička maksimizacija očekivanja) od A. Schumitzky-a. ! Ovo je deo USC*PACK kolekcije.Pogledajte ispod. Dalje informacije se mogu dobiti od Roger-a Jelliffe-a ili WWW server-a Referenca: Schumitzky, A. 1991 Nonparametric EM algorithms for estimating prior distributions (Ne-parametrički EM algoritmi za procenjivanje pre distribucije). Applied Mathematics and Computations (Primenjena matematika i računarstvo), 45: 143-157

NPML

(Nonparametric maximum likelihood estimation procedure)(Procedura estimacije ne-parametričke maksimalne verovatnoće) od A. Mallet-a. ! Referenca: Mallet, A. 1986 A maximum likelihood estimation method for random coefficient regression models(Metoda maksimalne verovatnoće estimacije za regresione modele nasumičnog koeficijenta). Biometrika, 73: 654-656

PAVA

Physiological and Anatomical Visual Analytics (PAVA v1.0)(Fiziološka i anatomska vizuelna analitika) je veoma pristupačna,na Web pretraživaču bazirana aplikacija koja se koristi za vizuelizaciju,od korisnika obezbeđenih,fiziološki objašnjenih podataka (physiologically annotated data (PAD)) iz raznih izvora. Referenca: Goldsmith, M-R., Transue, T.R., Daniel T. Chang, D.T., Tornero-Velez, R. Breen, M.S. and Dary, C.C. 2010 PAVA: fiziološka i anatomska vizuelna analitika za mapiranje koncentracije specifičnog tkiva i podataka protoka vremena, J Pharmacokinet Pharmacodyn, 37 277-287

PCDCON

od W.R. Gillespie-a (gillespiew@donald.cder.fda.gov) izvodi analize dekonvolucije. Ovaj program je dostupan kao kompilirani program za IBM PC. Referenca: Karol, M., Gillespie, W.R., i Veng-Pederson, P. 1991 AAPS Kratak kurs: Konvolucija,Dekonvolucija i Linearni sistemi, AAPS, Washington, DC, Nov 17

PCModfit

PDx-IVIVC

je obiman skup alata za In Vitro - In Vivo korelaciju. Web osnova i hosted(“ugošćen”) od GloboMax LLC-a .

PDx-MC-PEM

PDx-MC-PEM je program naklonjen korisnicima za izvođenje populacionih analiza podataka. Sadrži veliki broj ugrađenih PK/PD modela kojima korisnik može pristupiti lako korišćenjem wizard-a(čarobnjak) lakog za upotrebu,kao i opcije za pisanje vašeg sopstvenog modela. Covariate Analize, Inter-occasion varijabilnost i populacione mešavine se mogu pretpostaviti i postaviti korišćenjem jednostavnog wizard-a.

PDx-Pop

se integriše sa NONMEM-om i drugim postojećim software-om radi ubrzavanja modeling-a populacije i analize.Za Windows sisteme je i zahteva NONMEM, Fortran, S-PLUS, Excel, MS Word, i Active Perl. UNIX podrška je planirana za blisku budućnost. Objavljeno od GloboMax LLC-a .

Pharsight Trial Simulator(simulator probe)

je obiman software sistem simulacije probe uz pomoć kompjutera. Od Pharsight Corporation-a, 800 W El Camino Real, Suite 200, Mountain View, CA 94040, 650-314-3800 . email: info@pharsight.com web: http://www.pharsight.com/ ili http://www.pharsight.com/products/trial_simulator/

Fiziološki Parametri za PBPK Modeling Verziju 1.0 (P3M)

pruža jedinstveni izvor podataka za ljudske fiziološke parametre gde 1) su vrednosti parametara za individuu u međusobnoj korelaciji ,i 2) vrednosti parametara variraju prema inter-individualnoj varijaciji u populacijama definisanim po polu,rasi i starosti.Parametri istraženi u ovom projektu uključuju: 1) zapremine selektovanih organa i tkiva; 2) površinsku oblast tela; 3) protok krvi za organe i tkiva; i 4) ukupni kardijalni output u uslovima mirovanja, i 5) prosečne dnevne stope inhalacije. Ovi parametri su izraženi kao "zapisi" vrednosti za individue. Vrednosti za svaki zapis su dizajnirane kao interno konzistentne. P3M dozvoljava da zapisi budu povučeni nesumično iz baze podataka sa specifikacijom ograničenja u starosti,polu i etničnosti.Ovi zapisi se skladište kao output fajl koji se može otvoriti u Excel-u™. P3M obezbeđuje podesan alat za parametrizaciju PBPK modela inter-individualne varijacije.

PH\EDSIM

od MEDIWARE-a - a univerzalni alat za PK-PD modeling koji korisniku omogućava da kreira prilagođene PK, PD ili PK-PD modele na grafički način bez potrebe za programiranjem.Kreirani modeli se mogu koristiti za simulaciju i svrhe uklapanja.

PKAnalyst za Windows

pruža mogućnost simulacije i estimacije parametara za farmakokinetičke modele.

PK: Basic Pharmacokinetics(Osnovna farmakokinetika) za R

Farmakokinetički alat za analizu podataka u R-u (www.r-project.org) razvijen o održavan od strane Martin-a J. Wolfsegger-a i Thomas-a Jaki-a.

PKBugs

je efikasan i korisnicima naklonjen interface za specifikaciju kompleksnih farmakokinetičkih/farmakodinamičkih (pharmacokinetic/pharmacodynamic (PK/PD)) modela populacije unutar naširoko korišćenog WinBUGS software-a.

PBPK 1.0 za Excel

Referenca: Cahill, T., Cousins, I., Mackay D. 2003. Development and Application of a Generalized Physiologically Based Pharmacokinetic Model for Multiple Environmental Contaminants(Razvoj i primena generalizovanog fiziološki baziranog farmakokinetičkog modela za Višestruka zagađenja okoline). Environ. Toxicol. Chem., 22 26-34

PKQuest

Program za PBPK modeling i dekonvoluciju od David-a Levitt-a

PKfit za R

Farmakokinetički alat za analizu podataka u R-u (http://www.r-project.org/) razvijen i održavan od strane Chun-Ying Lee-a i Yung-Jin Lee-a. PKfit koristi sve dostupne pakete za R da bi integrisao ovaj PK alat. Ovi paketi uključuju lsoda-u (u odesolve paketu) za rešavanje svih diferencijalnih jednačina upotrebljenih za definisanje PK modela; tri različita algoritma koji se uklapaju(fit) sa podacima: nls za Gauss-Newton za ne-linearnu regresiju; optim za Nelder-Mead simplex za minimizaciju; i genoud za genetski algoritam. Izgrađen je interface izveden iz menija.Raznolikost farmakokinetičkih modela bila je pre-definisana u PKfit-u: administracije intravenoznih lekova sa bolus-om ili infuzijom,administracije ekstravaskularnih lekova, linearni (apsorpcija/eliminacija prvog reda) modeli i ne-linearni (Michaelis-Menten) modeli. Dve šeme ponderisanja, 1/Cp (obs) i 1/Cp^2 (obs), takođe su implementirane. Output iz PKfit-a uključuje zbirnu tabelu (vreme,posmatrane i izkalkulisane koncentracije,ponderisani ostaci,oblast ispod krive linije koncentracije plazme,i oblast krivom prvog momenta), “dobrotu”-uklapanja statistike,konačne vrednosti PK parametara,kriterijume selekcije modela (Akaike-ov Information Criterion (AIC), Schwarz-ov Bayesian Criterion (SBC) i Log verovatnoća) i dijagnostičke plot-ove za nls kao što su linearni plot-ovi, semi-log plot-ovi, i plot-ovi ostataka. PKfit je open-sourced freeware pod GPL licencom. Sistemski zahtevi: R (>= 2.9.0), odesolve, i rgenoud; Hardware zahtevi: sada PKfit može da radi normalno u Windows NT/XP-u i Mac OS X verziji. Konatkt: Yung-jin Lee, Ph.D., e-mail: mobilePK@gmail.com

PK funkcije za Microsoft Excel

od Joel-a Usansky-og, Atul-a Desai-a, i Diane Tang-Liu-a. Prvo preuzmite Word dokument za uputstva o opisu i instalaciji

PK-Map

je dizajniran za upotrebu u ranoj fazi optimizacije.Baziran je na mehaničkim,biofizičkim modelima za predviđanje ADME svojstava kao frakcija absorbovanih ili opsega distribucije iz fizičko-hemijskih podataka (izmerenih ili izračunatih) za veće skupove jedinjenja.Njegova snaga leži u moćnoj vizuelizaciji i evaluaciji generisanih skupova podataka uključujući mogućnost građenja pravila selekcije na realnim ADME svojstvima direktno,umesto na osnovnim fiz.-hem. podacima.Obezbeđen od Bayer Technology Services GmbH. Za više informacija i detalja o kontaktu,pogledajte web sajt: http://www.bayertechnology.com/pk-map/

PK-Sim

je farmakokinetički software simulacije baziran na fiziologiji celog tela (whole-body physiology based pharmacokinetic (PBPK) simulation software). Baziran je na univerzalnom,za upotrebu spremnom, PBPK-modelu čiji parametri su određeni iz malog skupa fizičko-hemijskih svojstava plus in-vitro biohemijskih podataka kao npr.stope metabolizacije.Idealno odgovara predviđanju absorbovane frakcije,bio-raspoloživosti,farmakokinetike specifičnih organa i drugog.Štaviše,obzirom na lako promenljiva fiziološka svojstva,optimizirani PK-Sim modeli imaju visoku vrednost u predviđanju i evaluaciji ponašanja ljudi uključujući predviđanje farmakokinetike u posebnim sub-populacijama.Obezbeđen od Bayer Technology Services GmbH. Za više informacija i detalja o kontaktu,pogledajte web sajt: http://www.pk-sim.com

PK-SIM

je shareware verzija na Windows-u baziranog PK simulatora koji podržava veliku biblioteku lekova anestetika.Dizajniran je da simulira kliničku administraciju lekova tokom perioda do 24 sata.Bolus i infuzioni načini lečenja se mogu lako modelirati,kao i sajt efekta i plasma CACI. Kontekst-senzitivno vreme raspada i konverter PK konstante su takođe podržani .Plot-ovi se mogu štampati ili izvoziti programima za izradu slajdova.Više plot-ova se može preklapati na jednom grafikonu radi olakšavanja poređenja među lekovima u datoj klasi,kao i među različitim klasama.Preuzmite PK-SIM putem ftp-a

PK Simulations

od Guenther-a Hochhaus-a

PKSolver

je iz menija izveden dodatni program za Microsoft Excel napisan u Visual Basic for Applications (VBA)(Vizuelne osnove za aplikacije), za rešavanje osnovnih problema u analizi podataka farmakokinetikei (pharmacokinetic (PK)) i farmakodinamike (pharmacodynamic (PD)). Program pruža širok spektar modula za PK i PD analize uključujući noncompartmental(“bez pregrade”) analize (NCA), compartmental(“sa pregradama”) analize (CA), i farmakodinamički modeling. Dva specijalna ugrađena modula, višestruki sajtovi apsorpcije(multiple absorption sites (MAS)) i enterohepatička cirkulacija (enterohepatic circulation (EHC)), razvijeni su za uklapanje vremenskog profila koncentracije sa dva vrha (double-peak concentration),baziranog na klasičnom modelu sa jednom pregradom.Dodatno tome,dvadeset najčešće korišćenih farmakokinetičkih funkcija su šifrovane kao macro i direktno im se može pristupiti u Excel spreadsheet-u. PKSolver je pojednostavio proces analize PK i PD podataka i njegov output bi se mogao generisati u Microsoft Word-u u formi integrisanog izveštaja.Program obezbeđuje farmakokinetičke istraživače sa brzim i za upotrebu lakim alatom za rutinske i osnovne analize PK i PD podataka sa korisnicima naklonjenijim interface-om.Trebalo bi uzeti u obzir da je PKSolver besplatni program, svi zainteresovani ga mogu preuzeti sa: http://dx.doi.org/10.1016/j.cmpb.2010.01.007 obezbeđujući da imaju mogućnost dobijanja punog teksta iz ScienceDirect. Takođe je dostupan na http://www.boomer.org/software/pksolver.zip (sa dozvolom). Sistemski zahtevi: Microsoft Office (2003/2007/2010), Platforme: Microsoft Windows (XP/Vista/7). Kontakt za podršku ili poboljšanje (upgrade): Zhang Yong, Ph.D, China Pharmaceutical University(Farmaceutski univerzitet Kine), E-mail: zhangyongcpu@163.com, ili Huo Mei-Rong, Ph.D, China Pharmaceutical University(Farmaceutski univerzitet Kine), E-mail: huomeirong156@sohu.com .

PMetrics

je paket biblioteke za R za performansu ne-parametarskog i parametarskog farmakokinetičkog-farmakodinamičkog populacionog i individualnog modeling-a i simulacije.

POP3CM

Free Visual Compartmental Population Analysis Program (Besplatni vizuelni “pregradni” program analize populacije). Program POP3CM obezbeđuje grafički korisnički interface za analizu modela od tri “pregrade”. Analitičko rešenje za diferencijalne jednačine, i njihove derivate u odnosu na parametre,ugrađeni su u program.

PopKinetics

PopKinetics je program analize populacije. To je aplikacija pratilac SAAM-a II koja koristi parametarske algoritme, Standard Two-Stage(standardni dvostepeni) i Iterated Two-Stage(ponovljeni dvostepeni), za računanje parametara populacije i intervale njihove pouzdanosti. PopKinetics operiše direktno na SAAM II studijskim fajlovima. Samo uperite i kliknite na set up an analysis (postavi analizu); nije potrebno programiranje ili pseudo-kod. Svega nekoliko,ako uopšte i jedna pretpostavka o populaciji neophodno je pre analize.Detaljna on-line pomoć je uključena. PopKinetics uključuje moćni simulator za simulaciju populacija sa varijabilnošću u podacima i parametrima modela.Na primer,kliničke probe mogu biti simulirane da odrede efekat variranja režima doziranja.Možete testirati modele od jednog subjekta koristeći Monte Carlo tehnike sa simulatorom. Dostupno iz SAAM Institute, info@saam.com , tel. (206)729-1315 , fax (206)729-7854.

P-PHARM

Populacioni farmakokinetički-dinamički program modeliranja podataka od InnaPhase-a. Koristi dvostepenu proceduru (bogati podaci) i/ili algoritam tipa EM (šturi podaci),ovo je sada inkorporisano u Kinetica-u, ako još uvek imate kopiju P-Pharm-a,molim vas,kontaktirajte sales@innaphase.com da otkrijete kako da poboljšate (upgrade) na najnoviju verziju Kinetica-e.

P-PHARM

Populacioni farmakokinetički-dinamički program modeliranja podataka od Thermo Electron Corporation-a. Koristi dvostepenu proceduru (bogati podaci) i/ili algoritam tipa EM (šturi podaci),ovo je sada inkorporisano u Kinetica-u, ako još uvek imate kopiju P-Pharm-a,molim vas,kontaktirajte sherwin.sy@thermo.com da otkrijete kako da poboljšate (upgrade) na najnoviju verziju Kinetica-e.

Praktični Pharmacokinetics

od ClinPharm International-a je dizajniran za podučavanje i praksu kliničke farmakokinetike.

RADKinetics

od RADSoft Co-a. Proizvod je farmakokinetički program za svakog farmaceuta zainteresovanog za doziranje Gentamicin-a i Vancomycin-a.

RIDO i RIDO plus

je interaktivni software za obuku sa ciljem razumevanja određivanja doze novog leka uz pomoć PK/PD principa i kompjuterske simulacije obezbeđen od ecpm@unibas.ch.

SAAM/CONSAM

je dostupan od L.A. Zech-a i P.C. Greif-a, Laboratory of Mathematical Biology(Laboratorija matematičke biologije), zgrada 10, soba 4B-56, NIH/NCI, Bethesda, MD 20892 Internet: zech@ncifcrf.gov. Program je dat kao kompilirani programi za VAX VMS i MS DOS kompjutere. Program izvodi ne-linearnu regresiju u gomili (batch) (SAAM) ili konverzacionom modu (CONSAM). SAAM/CONSAM programi su ljubazno obezbeđeni od USPHS/NIH/DRR-NHLBI-NCI projekta udruženog razvoja. Referenca:

SAAM II

je pregradni (compartmental) (diferencijalne jednačine) i numerički (algebarske jednačine) program modeliranja koji se može koristiti u analizama farmakokinetičkih,farmakodinamičkih i studijama kinetike enzima. Dizajniran je da pomogne istraživačima da lako kreiraju modele,izvode simulacije i uklapaju eksperimentalne kinetičke podatke koji rezultiraju u procenama parametara i sa njima povezanim greškama. SAAM II ima korisnicima naklonjen grafički korisnički interface koji je u potpunosti izveden iz menija. Razvoj SAAM-a II, na University of Washington(Univerzitet Vašingtona), Seattle, bio je podržan stipendijom Istraživačkih resursa iz National Institutes of Health (Nacionalni instituti zdravlja). SAAM II je dostupan za PC Windows (Win95/98, NT). Macintosh verzija (68030 ili viša (sa FPU), PowerMac) je još uvek dostupna,ali više nije podržana. Dostupan iz SAAM Institute, info@saam.com , tel. (206)729-1315 , fax (206)729-7854.Demo verzija je dostupna na web sajtu.

S-ADAPT

S-ADAPT Program obezbeđuje okruženje za izvođenje populacionih analiza podatka,sa ili bez kovarijata (covariates), korišćenjem PK/PD modela sa alatima ekstenzivne simulacije i mnogim,trenutnog stanja u umetnosti,ne-linearnih metodama procene mešovitih efekata,kao što su MCPEM, SAEM i puni Bayesian MCMC algoritam

scaRabee

R paket razvijen od S. Bihorel-a (sb.pmlab@gmail.com) kao korisnicima naklonjen komplet alata (toolkit) za modeliranje i simulaciju na polju farmakometrike. scaRabee dopušta simulaciju i optimizaciju modela definisanu rešenjima zatvorene forme,običnim ili odloženim diferencijalnim jednačinama koje koriste R jezik (R >= 2.11). scaRabee je open-source software distribuiran pod GPL licencom. Više detalja dostupno na http://code.google.com/p/pmlab/

Scientist for Windows(Naučnik za Windows)

pruža razumljivo uklapanje parametara za model jednačine.Jednačine mogu biti algebarske, implicitne algebarske, obične diferencijalne jednačine, Laplace transforms, ili kombinacije navedenih.

SCop (Simulation Control Program) Program kontrole simulacije

je software paket simulacije opšte namene dizajniran da pomaže u učenju kompleksnih sistema čija svojstva mogu biti predstavljena algebarskim,diferencijalnim i jednačinama razlike.Dostupan je od Simulation Resources, Inc .

Simcyp

uključuje potpuno automatizovani PBPK model celog tela koji inkorporiše podatke kinetike enzima iz rutinskih i vitro studija. Simcyp je moćan alat,ne samo za tipični PBPK modeling apsorpcije i distribucije,već takođe pruža neograničene prednosti u simulaciji metaboličkih interakcija lek-lek i individualnih karakteristika što određuje varijabilnost u izloženosti leku.Za više informacija pogledajt http://www.simcyp.com/.

stab za R

Ovaj paket su kreirali Hsin-ya Lee i Yung-jin Lee. izajniran je za analizu farmaceutske stabilnosti podataka. Pratimo ICH guideline 'Q1E Evaluation for Stability Data' (ICH uputstvo ‘Q1E evaluacija za stabilnost podataka’) (sa USA FDA sajta) da bismo dizajnirali ovaj alat (Ovde je njegov .pdf). Ovo uputstvo opisuje kada bi trebalo ekstrapolaciju smatrati kao predlog za period re-testiranja supstance leka ili veka trajanja jednog proizvoda-leka koji se produžava izvan perioda obuhvaćenog dostupnim podacima iz studije o stabilnosti pod uslovima dugoročnog skladištenja. Stab za R je open-sourced freeware pod GPL licencom. Sistemski zahtevi: R (>= 2.9.0); Platforme: MS Windows (XP/Vista), Mac, i Linux-PC. Kontakt: Yung-jin Lee, Ph.D., e-mail: mobilePK@gmail.com.

TCIWorks

TCIWorks je kompjuterski program dizajniran za optimizaciju doziranja za pojedinačne pacijente,koji treba da se koristi kao deo rutinske kliničke nege

tdm za R

Varijanta aplikacije za R bazirana na JPKD-u ,osim što nema korisnički definisane funkcije modela.Razvijena je i održavana od strane Miou-Ting Chen-a i Yung-Jin Lee-a. TDM se može koristiti za estimaciju individualnih farmakokinetičkih parametara sa jednom ili više koncentracija seruma/plazme u leku,dobijenih iz pojedinačnog ili višestrukih subjekata korišćenjem OpenBugs-a (open-source BUGS, Bayesian inferencijalno Korišćenje Gibbs Sampler-a sa Markov Chain(lančanom) Monte Carlo integracijom) interface-ovanog kroz R paket - BRugs. To uključuje podjednak broj klinički najčešće korišćenih modela lekova kao JPKD. Pored toga, pruža takođe funkcije usklađivanja doziranja. Dijagnostički plot-ovi posle procena parametara uključuju ažurirane-istorijske (updated-history) (trag) plot-ove i probability density function (pdf)(funkcija verovatnoće gustine) plot-ove za svaki parametar. tdm za R je open-sourced freeware pod GPL licencom. Sistemski zahtevi: R (>= 2.9.0) i BRugs; Platforme: sada TDM radi samo na Windows-u NT/XP ,jer OpenBugs mogu da rade samo na Windows-u. Kontakt: Yung-jin Lee, Ph.D.,email: mobilePK@gmail.com

T.D.M.S. 2000 za Windows verzija 7.0

je Windows program koji pomaže u terapeutskom monitoring-u lekova u kliničkom okruženju. Program ima pred-programirane populacione vrednosti za 16 klinički kontrolisanih (monitored) lekova,kao i generalizovani jedno-pregradni (one-compartment) model “po izboru korisnika”. Program podjednako izvodi Bayesian uklapanje i uklapanje ne-lineranih najmanjih kvadrata za linearne jedno- i dvo-pregradne (one- and two-compartment) lekove. Može se odštampati prilagodljivi izveštaj pogodan za uključenje zdravstvenih kartona. Verzija 7.0, izdata u aprilu 2007., ima novu implementaciju neustaljenog Bayesian phenytoin programa uklapanja korišćenjem tačnog (iterativnog) rešenja za C(t). Demonstrativna verzija programa se može preuzeti na http://www.tdms2000.com/

TopFit

je dostupan od Gustav-a Fischer-a (VCH Publishers, Inc.). Ovaj MS DOS program izvodi non-compartmental i na modelu bazirane analize. Referenca: Tanswell P and Koup J: TopFit: na PC-u baziran program analize farmakokinetičkih/farmakodinamičkih podataka.1993, Int. J. Clin. Pharmacol. Ther. Tox. 31(10)514-420.

USC*PACK

kolekcija sadrži mnoge module za kliničke i na istraživanjima bazirane farmakokinetičke analize. Ovi moduli su napisani za IBM PC. Ovi moduli uključuju USC*PACK PC Kliničku Kolekciju (GENT, TOB, NET, AMIK, MB, MLS, PASTRX, NPEM [pogledajte gore]) i BOXES PC Modeling Kolekciju (MODEL, ID, ODE, SIM, BOXES, itd.). Dalje informacije se mogu dobiti od Roger-a Jelliffe-a ili WWW server.

WinNonlin

pruža za upotrebu laku Windows aplikaciju za PK, PK/PD, i noncompartmental analizu. WinNonlin uključuje ekstenzivne biblioteke PK i PK/PD modela, i pruža alate za generisanje tabela, skripting, i menadžment podataka. Od Pharsight Corporation-a, 800 W El Camino Real, Suite 200, Mountain View, CA 94040, 650-314-3800 . email: info@pharsight.com web: http://www.pharsight.com/ ili http://www.pharsight.com/products/winnonlin/

WinNonMix

je program za ne-linearni modeling mešovitih efekata dat u interaktivnoj i za upotrebu lakoj Windows aplikaciji.Od Pharsight Corporation-a, 800 W El Camino Real, Suite 200, Mountain View, CA 94040, 650-314-3800 . email: info@pharsight.com web: http://www.pharsight.com/ ili http://www.pharsight.com/products/winnonmix/

WinSAAM

je Windows verzija originalnog programa interaktivnog biološkog modeling-a, CONSAAM-a, razvijenog 1980. na NIH. Podržavajući gotovo sva svojstva CONSAAM-a, WinSAAM korisniku dodatno donosi svojstva Windows-a,time poboljšavajući produktivnost okruženja aplikacije. WinSAAM je održavan od strane Peter-a C. Grief-a.

Xfitool

Ova Aplikacija je razvijena za tracer modelling (“modeliranje tragača”) u PET-u na Paul Scherrer Institute, Switzerland.

Xpose

je na R-u bazirano pomoćno sredstvo za izgradnju modela za analize populacije korišćenjem NONMEM-a. Olakšava proveru skupova podataka, istraživanje i vizuelizaciju, dijagnostiku modela,identifikaciju covariate(“ko-promenljivih”) kandidata i upoređivanje modela.

Ovaj fajl je poslednji put modifikovan: Petak, 26 okt. 2012. u 12:48 On-line





Published (Last edited): 25-02-2013 , source: http://www.pharmpk.com/soft.html