Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Pojava i potencijal Informativnih portala preduzeća (Enterprise Information Portals (EIPs))
Pojava

Tokom1998., Internet Portali su postali veoma popularni. Oni potrošačima obezbeđuju personalizovane tačke ulaska(ili prolaze,gateways) u širok spektar informacija na Internetu. Primeri ukjlučuju MyYahoo (Yahoo), NetCenter (Netscape), MSN (Microsoft) i AOL. Izveštaj Merrill Lynch (objavljen 16.novembra 1998.) predstavljao je prvi put da se "portal" takođe koristi za preduzeća ... smislivši termin: "Enterprise Information Portal" (EIP). Izveštaj je ukazivao da se od Skladišta podataka(Data Warehouses) očekivalo da slede trend Internet portala, razvijajući se tokom narednih 2 – 5 godina u EIPs. Opisali su ih kako sledi:

"Enterprise Information Portals su aplikacije koje omogućavaju kompanijama da otključaju interno i eksterno uskladištene informacije,i da korisnicima obezbede pojedinačni prolaz do personalizovanih informacija koje su potrebne za donošenje informisanih poslovnih odluka.”

"Enterprise Information Portals (EIP) su tržišne mogućnosti u usponu; stapanje software-skih aplikacija koje ujedinjuju, upravljaju, analiziraju i distribuiraju informacije unutar i izvan preduzeća – uključujući Business Intelligence(poslovna inteligencija), Content Management(sadržaj upravljanja), Data Warehouse(skladište podataka) i Mart(tržište), i Data Management applications(aplikacije upravljanja podacima)."


Procenili su veličinu i rast EIP tržišta kako sledi:

"Mi smo oprezno procenili punu tržišnu mogućnost EIP-a na tržištu 1998. na $4.4 milijarde. Predviđamo da prihodi mogu da dostignu najviše $14.8 milijardi do 2002., približno 36% CAGR (Compound Annual Growth Rate(prosečna godišnja stopa rasta)) za ovaj sektor."

Izveštaj Merrill Lynch je na SageMaker web sajtu na - www.sagemaker.com. O tome se takođe naširoko govorilo u članku na prvoj strani InfoWorld-a. Ovaj kasniji članak je na InfoWorld web sajtu na - www.infoworld.com .

Potencijal

Enterprise Information Portals se takođe nazivaju i Corporate Portals(korporativni portali) ili Enterprise Portals(portali preduzeća). Oni obezbeđuju spreman pristup informacijama iz Skladišta podataka (Data Warehouse) ili Tržišta podataka (Data Marts) putem Intraneta i Interneta. Ali draž Korporativnih portala je u tome što oni mogu da napreduju iznad isporuke informacija o čemu se govorilo gore.Oni takođe pružaju način za integraciju mnogih neuporedivih sistema i procesa koji su tipični za upotrebu u jednom preduzeću.

Korporativni portali koriste XML da integrišu prethodno razdvojene nasleđene sisteme sa prethodno izdvojenim,neintegrisanim sistemima.Oni obezbeđuju pojedinačnu tačku ulaska,ili prolaz,do ovih procesa – kao i do informacija iz Skladišta podataka – putem web stranice koja je personalizovana za potrebe svakog člana osoblja.Ovo nudi lak pristup protoku rada i drugim procesima koje osoblje zahteva da bi obavili svoj posao.

Prilikom diskusije o kretanju prema Korporativnim portalima tokom dolazećih godina u "The Portal is the Desktop"(“Portal je desktop”), Gerry Murray (Direktor Istraživanja tehnologija znanja na IDC-u) kaže:

" Korporativni portali nas moraju povezati,ne samo sa svim što nam je potrebno,već (takođe) i sa svima koji su nam potrebni,i da nam obezbede sve alatke koje su nam potrebne da radimo zajedno. To znači da groupware(komunikacioni alati), e-mail, workflow(protok rada), i desktop aplikacije – čak i kritičke poslovne aplikacije – sve moraju biti dostupne kroz portal. Stoga, portal je desktop, a vaša razmena (za posao) je udaljena samo za jedan telefonski poziv."

"Ovo je novi radikalni način računarstva. Mnogo je efikasniji za kompanije od tradicionalnih pristupa,obzirom na to da mogu da eksternizuju (outsource) čitavi infrastrukturu kao mesečni servis. “ On ukazuje da: " Korporativni portali će obezbediti pristup svemu od infrastrukture do desktop-a, tako da će prodavci portala biti Microsoft-ovci budućnosti."


On raspravlja o četiri stadijuma u razvoju Korporativnih portala:

  1. Enterprise information portals(Informativni portali preduzeća), koji povezuju ljude sa informacijama
  2. Enterprise collaborative portals(Kolaborativni portali preduzeća), koji pružaju kolaborativne računarske sposobnosti svih vrsta
  3. Enterprise expertise portals(Ekspertski portali preduzeća), koji povezuju ljude sa drugim ljudima na osnovu njihovih sposobnosti,stručnosti i interesovanja
  4. Enterprise knowledge portals(Portali poznavanja preduzeća), koji kombinuju sve gore navedeno radi isporuke personalizovanog sadržaja na osnovu onoga što svaki korisnik zapravo radi.


Možete pročitati članak Gerry Murray-a: " Portal je Desktop" na www.intraspect.com. On raspravlja o proizvodima koji počinju da se pojavljuju na svakom od tih stadijuma razvoja Korporativnih portala.Još jedan članak na web sajtu o Obradi odluka(Decision Processing): " Informativni portal preduzeća "(“Enterprise Information Portal”) raspravlja i kategorizuje broj EIP proizvoda. Ovaj članak se može naći na www.decisionprocessing.com.

Počinjemo da vidimo rane ulaske u okruženje portala koje je gore opisao Gerry Murray, sa pojavom Application Service Providers-a (ASPs)(Provajderi aplikacionog servisa). Rani ASPs će takođe tipično biti Internet Service Providers (ISPs)(Provajderi Internet usluga). Oni ne samo da će obezbediti spreman pristup Internetu, već će i ponuditi pristup velikom delu software-a koji vam treba sa vašeg desktop-a,kao i drugim proizvodima kao što su Enterprise Resource Planning (ERP)(Planiranje resursa preduzeća) sistemi iz SAP-a i drugi.

Ovo će biti istinska realizacija Network Computing-a(Mrežnog računarstva). Ne uz upotrebu Java-e kao prenosivog jezika kao što je promovisano od strane Sun-a i Oracle-a. Već outsourcing hardware, serveri, mreže i upravljanje mrežom, software i upravljanje software-om, help desk, održavanje i drugi Totalni troškovi posedovanja (Total Costs of Ownership (TCO)) za ASPs. Ovo je radikalan potez koji će transformisati desktop računarstvo u odnosu na kakvo ga znamo. Obezbediće sveprisutno računarstvo kroz Internet i Intranet. A sa kretanjem ka širem propusnom obimu na Internetu – sa većom brzinom prenosa podataka dostupnom takođe preko bežičnog računarstva putem PDAs-a ili mobilnih telefona što daje pristup Internetu za email i pretraživanje – uskoro ćemo moći da radimo ne samo iz kancelarije,već bilo gde. Za nekoliko kratkih godina ASPs će postati Informativno javno dobro za budućnost.

Videvši potencijalnu pretnju za svoj desktop monopol koju predstavljaju Korporativni portali i ASPs, Microsoft je odlučio da će usvojiti pobedu – da osvoji strategiju tako što će takođe postati deo ovog poslednjeg pomaka ka Mrežnom računarstvu. Prvo izdanje Internet Explorer-a 5.0, za kojim je u junu sledilo izdanje Microsoft Office-a 2000, pruža nekakvu podršku ovoj mogućnosti. Sa Office-om 2000, Microsoft Office Web Server proširenja za Intranet web servere u okviru preduzeća mogu da podrže kolaboraciju i druge groupware(komunikacioni alati) aplikacije. Ali Microsoft će takođe ponuditi ova proširenja ISPs-ima da im pomogne da postanu ASPs. U budućnosti, mnogi od ovih ASPs će nuditi iznajmljivanje pristupa Microsoft-u i drugim aplikacijama, za fiksnu mesečnu nadoknadu, ili po osnovu plaćanja po korišćenju. Tako će Microsoft imati koristi na oba načina: ne samo po prodaji novog proizvoda i rastu prodaje kao što imamo danas, već i po taksama po principu “plati-kako-ideš” koje ASPs plaćaju Microsoft-u.
Published (Last edited): 14-10-2012 , source: http://www.tdan.com/view-articles/5261/