Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web servers, web development, networking and security services. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Programiranje jezika benchmarks


Ova stranica sadrži isti program, koji se sprovodi na isti način, u C, Ada, FORTRAN, Lisp, FORTH, Java, Perl, R i Ruby i radi na 300MHz Pentium pod "woody" Debian GNU / Linux, koristi isključivo alata koji dolaze uz Debian distribuciju, osim za izradu Java koristim jikes kompajler iz IBM.

Ovo je relevantno za aplikacije koje uključuju intenzivnije izračunavanje za više korisnika, kao što su simulatori sa otvorenim web pristupom (kao warfarissimo i autovaca). Za takve aplikacije performanse prevodi direktno u cenu: broj mašina koje treba da kupite i održavanje u cilju da služe odredjenom broju korisnika ili da postigne traženi vremenski odaziv koji je direktno proporcionalan vremenu izračunavanja.

Program koji branchmark izračunava 100-ti polinom 500.000 puta, koristeći potpuno isti algoritam. U svim programima indeksi polinoma se čuvaju u lokalnom plovku vektora. Pri tome, program samo proverava kvalitet koda kojem pristupaju lokalni vektori i obavlja jednostavne aritmetike, a bez razlika u standardnoj biblioteci, operativni sistem poziva, i zaista, prisustvo bilo kojih naprednih jezickih funkcija.

Postoje dve verzije programa: (1) svi proračuni se obavljaju unutar jedne funkcije tela, (2) svaki polinom se izračunava kroz poziv na funkciju, vektori od 100 koeficijenata se čuvaju u statički dimenzioniranim nizovima unutar ove funkcije, zove se 500000 puta.

Izvršenje brzina prve verzije je takođe istražen kroz benchmarks on AMD 64x2 .

Rezultati su ispod (u sekundama je potrebno da se izvrši jednostavan zadatak naveden gore). Kliknite na link sa imenom jezika da biste videli detalje (program i kako kompajlirati i pokrenuti) za svaki jezik:
Jeziksingle body (s)with call (s)
FORTRAN, g77 V2.95.4 2.732.73
Ada 95, gnat V3.13p 2.732.74
C, hand optimized **, gcc V2.95.4 2.73
Java, gcj V3.0 3.0315.53
D, gcc V4.0.3+ 1)3.431)3.98
C, gcc V2.95.4 3.613.57
R translated to lisp using R2cl v0.1 and compiled with cmucl 3.69
Lisp, CMU Common Lisp V3.0.8 18c+, build 3030 4.6910.69
Java, jikes V1.15 (bytecompiled) 8.2313.54
FORTH, hand optimized ** Gforth 0.6.1 1)18.21
FORTH,** Gforth 0.6.1 1)27.26
Python** +psyco (interpreted) 1)168.50
Perl, more optimized$ V5.6.1 (natively compiled) 209.20
Perl, more optimized$ V5.6.1 (interpreted) 258.64
Perl, hand optimized*** V5.6.1 (bytecompiled) 306.18
Perl* V5.6.1 (natively compiled) 367.23
Python** V2.1.2 (interpreted) 505.50
Perl* V5.6.1 (bytecompiled) 515.04
RUBY*** (interpreted) 1074.52
R V1.5.1 (interpreted) 5662.64
* Doprineo Matei Conovici
** Doprineo Mihai Manolescu
*** Doprineo zgrim
$ Doprineo Radu Greab
+ Doprineo Mihai Militaru

1)Procenjeno

*naivno (ne rucna-optimizacija) gcc-C je oko 30% sporiji od Fortran i Ada, inače nijedna nije pogođena detektom iznad prilikom dodele lokalnih vektor u funkciju.
* gcj kompajler radi dobar posao, povećava brzinu koda više od dva puta, međutim, dodela lokalnih promenljivih (the `pol' array na primer) poništava sve koristi pribavljene putem kompilacija matičnog koda.
* performanse CMU-CL Lisp kompajler je zvezdan, to je bolje od Jave, čak sastavljeno prirodno, uprkos visoko dinamičnoj prirodi, a od 10,69 sekundi, neki su od 6,5 za smece.
*bitecompiled Perl kod je uporedljiv sa brzinom tumača R koda i nije mnogo sporiji od koda Perl’a sastavljenog prirodno; Uoci cinjenicu da u istraživanju koristimo vectorial operatere koji takođe čine tekst vrlo kompaktanim.

Diskusija Značaj ovih testova počiva u činjenici da na bilo kom jeziku, performans je regulisan po tome koliko brzo operacija, petlja, pristup nizu elemenata, funkcija poziva, itd, se izvršavaju. Mašinski orijentisani jezici (C, FORTRAN, Ada i donekle Java) obavljaju u proseku 100 puta brže od ljudski-izrazajnih-orijentisanih jezika (Perl, R, Python, Ruby).

Programiranje 1 GHz Pentiuma [najbrži, 1000$, 2002 PC] u Perl je kao programiranje 10 MHz i nešto [overclocked, 50$, 1982 Z80-based ZX Spectrum] u FORTRAN-u.

Ovo nije veliko iznenađenje jer gledamo na klasičan trade-off između vlasti jezika )omogućavajući programeru da izrazi nešto u kompaktnom načinu) i scensku implementaciju (koja se odnosi na klasični jezik približan mašinskoj reprezentaciji).

Međutim, veliki izuzetak jeste CommonLisp. Lisp je najmoćniji jezik koji je, predstavljajući klasični ekstremni izbor za ekspresivnu vlast umesto efikasnog sprovođenja.

Ovaj izbor se cini kao isplativ. Imajući dovoljno snage bilo je moguće da se napiše kompajler koji može da se nadmeće sa bilo kojim mašinski orijentisanm jezikom.

Zaključaka (za mene):

* Za projekte u kojima je neko slobodan da izabere jezik, treba izabrati Lisp.

Primer je to je offline generacija web stavova (kao što su ovi) kompleksnih, heterogenih baza podataka gde postoje dva uslova:. brzo sprovođenje novih ideja i prednost za ažuriranje statički web sajtova za 10 minuta bolje nego 15 sati.

* Ako je efikasnost veoma kritična i samo ako aplikacija mora biti visenitna, treba izabrati Ada. Višenitni, online simulacije serveri, poput onih gore pomenutih, su tipični primeri.

*Drugi jezici, sa kojima smo upoznati zbog istorijskih razloga, mogli bi da postanu efikasni jezici tako što se prevedu u CommonLisp-u i sastave u CMU-CL.

Prilog. Detalji svakog programa i kako ih kompajlirati i pokrenuti:


FORTRAN

tespol.f

   program tespol
   dimension pol(100)
   real pol
   integer i,j,n
   real su,pu,mu
   real x

   n = 500000
   x = 0.2
   mu = 10.0
   pu = 0.0
   do i = 1,n
     do j=1,100
      mu = (mu + 2.0) / 2.0
      pol(j) = mu
     enddo
     su = 0.0
     do j=1,100
      su = x * su + pol(j)
     enddo
     pu = pu + su
   enddo
   write (*,*) pu
   end
Compile and run with:
f77 tespol.f -O6 -o tespol
time ./tespol

tespol2.f

   function dopoly(x)
   real x
   real su,mu
   integer j
   dimension pol(100)
   real pol

     do j=1,100
      mu = (mu + 2.0) / 2.0
      pol(j) = mu
     enddo
     su = 0.0
     do j=1,100
      su = x * su + pol(j)
     enddo

   dopoly = su
   end

   program tespol

   integer i
   real pu
   real x


   n = 500000
   x = 0.2
   mu = 10.0
   pu = 0.0
   do i = 1,n
     pu = pu + dopoly(x)
   enddo
   write (*,*) pu
   end
Compile and run with:
f77 tespol2.f -O6 -o tespol2
time ./tespol2


Ada-95

tpol.adb

with Ada.Command_Line; use Ada.Command_Line;
with Ada.Text_Io; use Ada.Text_Io;

procedure Tpol is

  Pol: array(1..100) of Float;
  N: Integer:= Integer'Value(Argument(1));
  X: Float:= Float'Value(Argument(2));
  S: Float;
  Mu: Float:= 10.0;
  Pu: Float:= 0.0;

begin
  for I in 1..N loop
   for J in 1..100 loop
     Mu := (Mu + 2.0) / 2.0;
     Pol(J) := Mu;
   end loop;
   S := 0.0;
   for J in 1..100 loop
     S := X * S + Pol(J);
   end loop;
   Pu := Pu+S;
  end loop;
  Put_Line(Float'Image(Pu));
end Tpol;

Compile and run with:

gnatmake -O6 tpol
time ./tpol 500000 0.2

tpol2.adb

with Ada.Command_Line; use Ada.Command_Line;
with Ada.Text_Io; use Ada.Text_Io;

procedure Tpol2 is

  N: Integer:= Integer'Value(Argument(1));
  X: Float:= Float'Value(Argument(2));
  Pu: Float:= 0.0;

  function Dopol(X: Float) return Float is

   Pol: array(1..100) of Float;
   S: Float;
   Mu: Float:= 10.0;

  begin
   for J in 1..100 loop
     Mu := (Mu + 2.0) / 2.0;
     Pol(J) := Mu;
   end loop;
   S := 0.0;
   for J in 1..100 loop
     S := X * S + Pol(J);
   end loop;
   return S;
  end Dopol;

begin
  for I in 1..N loop
   Pu := Pu+Dopol(X);
  end loop;
  Put_Line(Float'Image(Pu));
end Tpol2;

Compile and run with:

gnatmake -O6 tpol2
time ./tpol2 500000 0.2


Java
public class tpoly {

  static public void main(String argv[]) {
   float mu = (float)10.0;
   float x,s;
   float pu = (float)0.0;
   int su, i, j, n;
   float pol[] = new float[100];

   n = 500000;
   x = (float)0.2;
   for(i=0; i<n; i++) {
    for (j=0; j<100; j++) {
     mu = (mu + (float)2.0) / (float)2.0;
     pol[j] = mu;
    }
    s = (float)0.0;
    for (j=0; j<100; j++) {
     s = x*s + pol[j];
    }
    pu += s;
   }
   System.out.println(pu);
 }
}
Compile and run with:
gcj-3.0 --main=tpoly --classpath=/usr/share/java/libgcj.jar -O2 -o tpoly tpoly.java
time ./tpoly
or compile to bytecode and run with:
jikes -O tpoly.java
time java tpoly
public class tpoly2 {

  static float dopoly(float x) {
	float pol[] = new float[100];
	int j;
	float mu = (float)10.0;
	float s;

	for (j=0; j<100; j++) {
	  mu = (mu + (float)2.0) / (float)2.0;
	  pol[j] = mu;
	}
	s = (float)0.0;
	for (j=0; j<100; j++) {
	  s = x*s + pol[j];
	}
	return s;

  }

  static public void main(String argv[]) {
   float x;
   float pu = (float)0.0;
   int i, n;

   n = 500000;
   x = (float)0.2;
   for(i=0; i<n; i++) {
    pu += dopoly(x);
   }
   System.out.println(pu);
 }
}
Compile and run with:
gcj-3.0 --main=tpoly --classpath=/usr/share/java/libgcj.jar -O2 -o tpoly2 tpoly2.java
time ./tpoly2
or compile to bytecode and run with:
jikes -O tpoly2.java
time java tpoly2


C

tepol.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main(short argc, char **argv) {
 float mu = 10.0;
 float x,s;
 float pu = 0.0;
 int su, i, j, n;
 float pol[100];

 n = atol(argv[1]);
 x = atof(argv[2]);
 for(i=0; i<n; i++) {
  for (j=0; j<100; j++) {
   pol[j] = mu = (mu + 2.0) / 2.0;
  }
  s = 0.0;
  for (j=0; j<100; j++) {
   s = x*s + pol[j];
  }
  pu += s;
 }
 printf("%f\n",pu);
}
Compile and run with:
gcc -O6 tepol.c -o tepol
time ./tepol 500000 0.2

tepol2.c


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

float dopoly(float x) {

 float mu = 10.0;
 float s;
 int j;
 float pol[100];

 for (j=0; j<100; j++) {
  pol[j] = mu = (mu + 2.0) / 2.0;
 }
 s = 0.0;
 for (j=0; j<100; j++) {
  s = x*s + pol[j];
 }
 return s;
}

main(short argc, char **argv) {
 float x;
 float pu = 0.0;
 int i, n;

 n = atol(argv[1]);
 x = atof(argv[2]);
 for(i=0; i<n; i++) {
  pu += dopoly(x);
 }
 printf("%f\n",pu);
}
Compile and run with:
gcc -O6 tepol2.c -o tepol2
time ./tepol2 500000 0.2


Hand optimised C

bench1.c (by Mihai Manolescu)


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main(short argc, char **argv) {
 float mu = 10.0;
 float x,s;
 float pu = 0.0;
 int su, i, j, n;
 float pol[100];
 register tm1;
 register int tp1;

 n = atol(argv[1]);
 x = atof(argv[2]);
 for(i=0; i<n; i++) {
  tp1=2;
  tm1=1/2.0;
  for (j=0; j<100; j++) {
   pol[j] = mu = (mu + tp1) * tm1;
  }
  s = 0.0;
  for (j=0; j<100; j++) {
   s = x*s + pol[j];
  }
  pu += s;
 }
 printf("%f\n",pu);
}
Common-Lisp

testpol.lisp

(defun eval-pol (n x)
 (declare (fixnum n) (single-float x))
 (let ((su 0.0) (mu 10.0) (pu 0.0)
	(pol (make-array 100 :element-type 'single-float)))
  (declare (single-float su) (single-float mu) (single-float pu))
  (dotimes (i n)
	   (declare (fixnum i))
	   (setf su 0.0)
	   (dotimes (j 100)
		   (declare (fixnum j))
		   (setf mu (the single-float (/ (+ mu 2.0) 2.0)))
		   (setf (aref pol j)
			  (the single-float mu)))
	   (dotimes (j 100)
		   (declare (fixnum j))
		   (setf su (the single-float
				  (+ (aref pol j) (the single-float (* su x))))))
	   (setf pu (the single-float (+ pu su)))
	   )
  (prin1 pu)
  ))
Start CMU Common lisp:
lisp
... then load, compile and run with:
(load "testpol.lisp")
(compile #'eval-pol)
(time (eval-pol 500000 0.2))

testpol2.lisp


(proclaim '(optimize))

(declaim (start-block dopoly eval-pol))

 (defun dopoly (x) 
  (declare (ftype (function (single-float) single-float) dopoly))
  (declare (single-float x))
  (let ((su 0.0) (mu 10.0)
	 (pol (make-array 100 :element-type 'single-float)))
   (declare (single-float su) (single-float mu))
   (dotimes (j 100)
	(declare (fixnum j))
	(setf mu (the single-float (/ (the single-float (+ mu 2.0)) 2.0)))
	(setf (aref pol j)
	   (the single-float mu)))
   (dotimes (j 100)
	(declare (fixnum j))
	(setf su (the single-float
		   (+ (aref pol j) (the single-float (* su x))))))
   su)
  )


(defun eval-pol (n x)
 (declare (fixnum n) (single-float x))
 (let ((pu 0.0))
  (declare (single-float pu))
  (dotimes (i n)
	   (declare (fixnum i))
	   (setf pu (the single-float (+ pu (the single-float (dopoly x)))))
	   )
  (prin1 pu)
  ))

(declaim (end-block))


Start CMU Common lisp:
lisp
... then load, compile and run with:
(load "testpol2.lisp")
(compile #'eval-pol)
(time (eval-pol 500000 0.2))


D

tepol.d (by Mihai Militaru)

//tepol.d

import std.stdio;
import std.conv;

int main(char[][] args)
{
	float mu = 10.0;
	float x,s;
	float pu = 0.0;
	int su, i, j, n;
	float pol[100];

	n = toLong(args[1]);
	x = toFloat(args[2]);
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		for (j=0; j<100; j++)
	{
		pol[j] = mu = (mu + 2.0) / 2.0;
	}
	s = 0.0;
	for (j=0; j%lt;100; j++)
	{
		s = x*s + pol[j];
	}
		pu += s;
	}
	writefln("%f\n",pu);
	return 0;
}
Compile with:
gdmd -O -release -inline tepol.d
Run with:
time ./tepol 500000 0.2

tepol2.d (by Mihai Militaru)

//tepol2.d

import std.stdio;
import std.conv;

float dopoly(float x)
{
	float mu = 10.0;
	float s;
	int j;
	float pol[100];

	for (j=0; j<100; j++)
	{
		pol[j] = mu = (mu + 2.0) / 2.0;
	}
	s = 0.0;
	for (j=0; j<100; j++)
	{
		s = x*s + pol[j];
	}
	return s;
}

int main(char[][] args)
{
	float x;
	float pu = 0.0;
	int i, n;

	n = toLong(args[1]);
	x = toFloat(args[2]);
	for(i=0; i<n; i++)
	{
	pu += dopoly(x);
	}
	printf("%f\n",pu);
	return 0;
}

Compile with:
gdmd -O -release -inline tepol2.d
Run with:
time ./tepol2 500000 0.2


Python

tpytpol.py (by Mihai Manolescu)

n = 500000
x = 0.2

def t(x):
  mu = 10.0
  pu = 0.0
  pol =[0] * 100
  r = range(0,100)

  for i in range(0,n):
    for j in r:
      pol[j] = mu = (mu + 2.0) / 2.0
    su = 0.0
    for j in r:
      su = x * su + pol[j]
    pu = pu + su
  print pu

t(x)
Run with:
time python tpytpol.py


Perl

tperlpol.pl (by Matei Conovici)

#! /usr/bin/perl


$n = $ARGV[0];
$x = $ARGV[1];

$mu = 10;
$pu = 0;

@pol = ();

for ($i = 0; $i < $n;="" $i++)="" {="" for="" ($j="0;" $j="">< 100;="" $j++)="" {="" $mu="($mu" +="" 2)="" 2;="" $pol[$j]="$mu;" }="" $s="0;" for="" ($j="0;" $j="">< 100;="" $j++)="" {="" $s="$x" *="" $s="" +="" $pol[$j];="" }="" $pu="" +="$s;" }="" print="" "$pu\n";="">
Compile and run with:
perlcc -O -o tperlpol tperlpol.pl
time ./tperlpol 500000 0.2
or, for byte compilation:
perlcc -B -o tperlpol tperlpol.pl
time ./tperlpol 500000 0.2


Perl (hand optimized)

pl.pl (by zgrim)

my($n,$x,$mu,$pu,@pol)=(500000,0.2,10,0,(0..99));
for(1..$n) {
  for (0..$#pol) {  $pol[$_] = $mu = ( $mu + 2 ) * 0.5   } 
  $s = 0;
  for(0..$#pol)  {  $s = $x * $s + $pol[$_]         } 
  $pu += $s
} 
print qq[$pu\n];
Compile and run with:
perlcc -B -o pl pl.pl
time ./pl


Perl (hand optimized for native compilation)

perl3.pl by Radu Greab

#!/usr/bin/perl -w

use strict;

my $n = $ARGV[0];
my $x = $ARGV[1];

my $mu = 10;
my $pu = 0;

my @pol;

foreach (0 .. $n - 1) {
  foreach (0 .. 99) {
    $pol[$_] = $mu = ($mu + 2) / 2;
  }

  my $s = 0;
  foreach (0 .. 99) {
    $s = $x * $s + $pol[$_];
  }

  $pu += $s;
}

print "$pu\n";


Compile and run with:
perlcc -O -o perl3 perl3.pl
time ./perl3


R (or S, Splus)

trpol2.R

trpol2 <- function(n,x)="" {="" mu=""><- 10.0="" pu=""><- 0.0="" pol=""><- 1:100="" tp1=""><- 2.0="" tm1=""><- 1/2.0="" for="" (i="" in="" 1:n)="" {="" for="" (j="" in="" 1:100)="" {="" mu=""><- (mu="" +="" tp1)="" *="" tm1="" pol[j]=""><- mu="" }="" s=""><- 0.0;="" for="" (j="" in="" 1:100)="" {="" s=""><- x*s="" +="" pol[j];="" }="" pu=""><- s+pu;="" }="" print(pu)="" }="">
Execute the program with:
time echo " source(\"trpol2.R\") ; trpol2(500000,0.2) ; q() " | R --no-save


Ruby (by zgrim)

pol.rb

n = 500000
x = 0.2
mu = 10
pu = 0
pol = []

n.times do
  0.upto(99) { |j| pol[j] = mu = (mu + 2) * 0.5 }
  s = 0
  0.upto(99) { |j| s = x * s + pol[j] }
  pu += s
end

print pu,"\n"
Execute the program with:
time ruby pol.rb


FORTH (by Mihai Manolescu)

bench.fs


--- bench.fs:

\ gforth source code for speed test
\                            mmihai, sept '04
\

100 floats allocate throw
constant farray

: init_farray
  0e0
  farray
  100 0 do
    dup fdup f!
    float+
  loop
  drop fdrop
;

: my_loop
  init_farray
  0e0         \ x pu
  10e0        \ x pu mu

  0 do
    farray
    100 0 do
      2e0 f+ f2/
      dup fdup f!
      float+
    loop
    drop          \ x pu mu
    frot frot        \ mu x pu
    fswap 0e0        \ mu pu x su
    farray
    100 0 do
      fover f*
      dup f@ f+
      float+
    loop
    drop
    frot f+         \ mu x pu
    frot          \ x pu mu
  loop
  fdrop f. cr fdrop
;

0.2e0 500000 my_loop

Execute the program with:
time gforth-fast bench.fs -e bye


FORTH, hand optimised (by Mihai Manolescu)

bench2.fs

\ gforth source code for speed test
\                            mmihai, sept '04
\

falign here 100 floats allot constant farray

: my_loop
  0e0         \ x pu
  10e0        \ x pu mu

  0 do
    farray
    2e0 fswap
    100 0 do
      fover f+ fover f/
      dup fdup f!
      float+
    loop
    fnip
    drop          \ x pu mu
    frot frot        \ mu x pu
    fswap 0e0        \ mu pu x su
    farray
    100 0 do
      dup
      fover f*
      f@ f+
      float+
    loop
    drop
    frot f+         \ mu x pu
    frot          \ x pu mu
  loop
  fdrop f. cr fdrop
;

0.2e0 500000 my_loop

Execute the program with:
time gforth-fast bench2.fs -e bye
Published (Last edited): 11-09-2012 , source: http://dan.corlan.net/bench.html