Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

UrbanWebProjekat je finansiran od strane Danish Agency for Science, Technology and Innovation.

Ciljevi projekta


UrbanWeb je istraživački projekat koji ispituje infrastrukturni pristup urbanom računarstvu i mobilnu kontekst-svest. Sistemi urbanog računarstva omogućavaju ljudima da budu u interakciji sa slojevima informacija koje su relevantne za njihove živote i rad u urbanim sredinama. Interakcija može biti podržana putem korisnikovih mobilnih uređaja naprednih senzora, putem lokalnih instalacija (npr. info-ekrani u gradu) ili putem globalno dostupnih web servisa iz korisnikovog web pretraživača kod kuće ili u kancelariji. UrbanWeb nastoji da stvori lagani okvir koji kombinuje ove različite načine interakcije i olakšava i razvoj i primenu usluga i aplikacija koje stvaraju veze između korisnikovog digitalnog i fizičkog konteksta.

Istraživačke aktivnosti


U cilju podrške pristupu pravim informacijama na pravom mestu i u pravo vreme, UrbanWeb okvir podržava izvestan broj aspekata. Kao prvo, mi koristimo različite senzore koji su dostupni u modernim mobilnim uređajima (npr. GPS, kamere ili akcelerometri) u cilju stvaranja veza između fizičkog okruženja i digitalne informacije. Budući da se mobilni uređaji razlikuju i da nemaju svi iste tipove senzora, a vremenom se uvode novi senzori, ne fokusiramo se na određenu vrstu senzora podataka, kao što je GPS, već podržavamo opštiji mehanizam strukturiranja koji može da koristi različite tipove senzorskih podataka da utemelji digitalne informacije u fizičkom svetu. Koncentrišući se na opštu podršku za senzorne podatke, takođe ciljamo na stvaranje okvira, što olakšava dodavanje nove vrste senzorskog hardvera i prototip nove opsežne aplikacije za urbano računarstvo.

Drugo, treba nam svesrdna podrška da uskladimo korisnički kontekst sa informacijama tako da bi to programeri aplikacije lako mogli da koriste. Svi ovi aspekti mogu se skicirati na sledeći način:
  • Mehanizmi strukturiranja: arhitektura mora ravnomerno da barata određenim brojem strukturirajućih paradigmi od specifičnih linkova koje su stvorili korisnici, do kategorija izvedenih iz kolaborativnog označavanja, do fizičkih ankera zasnovanih na senzorskim informacijama.
  • Kontekstualno podudaranje: usluge u UrbanWeb-u moraju biti u mogućnosti da dostave korisnicima relevantne informacije. Upotreba uniformnog modela strukturiranja za određene veze, kolaborativno označavanje i kontekst podatake prikupljene iz senzora omogući će nam da kombinujemo različite tehnike pretraživanja i usvojimo društvene mehanizme pretrage od društvenih web usluga kako bismo pronašli informacije koje su relevantne za korisnike.
  • Infrastruktura: UrbanWeb infrastruktura mora da bude u stanju da podrži širok skup, kako stacionarnih tako i mobilnih uređaja i senzora koji se povezuju i isključuju iz različitih ulaznih tačaka u arhitekturi. Ona takođe mora da podržava objedinjene usluge (Web Mashups) da bi integrisala informacije koje kreira korisnik sa postojećim i budućim web uslugama.
  • Tehnike interakcije: Urban aplikacijama mogu biti potrebne kako eksplicitne tako i implicitne tehnike interakcije. Tehnike eksplicitne interakcije uključuju korišćenje I/O uređaja, očitavanje vizuelnih oznake kamerama u mobilnim telefonima, skeniranje RFID oznaka itd. Tehnike implicitne (zasnovane na senzoru) interakcije uključuju evidentiranje kretanja u telefonima zasnovanim na akcelerometru, okidač na opaženu radio-vezu, temperaturu, vreme itd.


Rezultati


Očekivani rezultati uključuju implementaciju UrbanWeb okvira i niz projekata i aplikacija koje su razvijene sa okvirom. Kreirali smo demonstratore za razne primene urbanog računarstva u oblastima kao što su turizam, obrazovanje, debata zasnovana na lokaciji, pripovedanje na osnovu lokacije za očuvanje kulturnog nasleđa. Za spisak završenih projekata vidite "Prototypes" i "Srodni projekti”.

Više pozadine i motivacije


U UrbanWeb projektu mi imamo hipotezu da opsežno računarstvo i najnoviji trendovi u web tehnologijama (npr. Web Mashups (agregacija usluga), kolaborativno označavanje, društveno filterisanje itd, često opisivani kao Web 2.0 tehnike) mogu da se kombinuju za stvaranje otvorene, visoko prodajne, kontekst-svesne arhitekture koja podržava prave prožimajuće informativne aplikacije i usluge koje ne samo da se prilagođavaju fizičkom i društvenom kontekstu korisnika, već i omogućavajui korisnicima da aktivno doprinesu informacijama dostupnim kako na privatnim tako i na javnim mestima. Trenutne mobilne web aplikacije najvišeg nivoa samo su orijentisane ka pretraživanju, ali verujemo da ćemo kombinovanjem prožimajućeg računarstva i Web 2.0 tehnologije, moći da stvorimo kontekst-svesne sisteme s punim hipermedija mogućnostima koje podržavaju nove društvene servise, kao što su Wiki, Blog i YouTube inspirisane web aplikacije, gde informacije proizvode i dele korisnici, i koje su ─ za razliku od svojih samo-web parnjaka ─ utemeljene u fizičkim kontekstima kojima se bave.

UrbanWeb infrastruktura zasnovana je na decentralizovanoj web infrastrukturi, s ciljem da podrži i integriše mnoge različite heterogene uređaje (od ličnih mobilnih uređaja do zajedničkih pametnih tabli i javnih bilborda), i inkorporisaće opšti uniformni model strukturiranja s ciljem da podrži fleksibilne mehanizme strukturisanja za korisnike i moćnu isporuku i filtriranje kontekst-svesnih informacija. Radi motivisanja za upotrebu UrbanWeb-a, razmotrite scenarija urbanog računarstva navedena ispod. U tom smislu, UrbanWeb okvir nastavlja se na raniji rad na HyCon framework-u i aplikacijama za kontekstualne hipermedije.

Urbano računarstvo probija se kao istraživačka oblast u polju opsežnog računarstva i fokusira se i na arhitekturu, na društvenu interakciju i na dizajn kompjuterskih sistema za upotrebu u urbanim sredinama gde korisnici žive, rade, ili dolaze u posete i stoga imaju veoma različite potrebe za informacijama. Ljudi koji žive u urbanoj sredini mogu imati mnogo različitih interesa, ali imaju jednu stvar koja im je zajednička: mesto gde žive. Iako tradicionalni sistemi društvenih mreža, kao što su digitalne vesti i forumi za diskusije, mogu da podrže potrebe ovih korisnika za informacijama, istraživanja pokazuju da, u cilju da budu zaista korisni, urbani računarski sistemi ne samo što treba da podržavaju "globalne", tematski zasnovane usluge, već da moraju da obuhvate i "lokalne" i usluge zasnovane na mestu, kao što su komšijske oglasne table, gde korisnici mogu da pristupe i aktivno objavluju lokalne informacije. Slično tome, ljudima koji rade u gradu mogu trebati detaljne i ažurirane informacije o javnom prevozu (red vožnje autobusa, kašnjenja, itd), i mogu biti veoma zainteresovani da imaju pristup ovim podacima kako na autobuskim stanicama, tako i na svom mobilnom telefonu dok idu ka autobuskoj stanici, kao i na web zasnovanim uslugama, kao što su Google mape (maps.google.com), u svojoj kancelariji. Ove informacije takođe mogu biti relevantne za ljude koji su u poseti nekom gradu, ali ovi korisnici verovatno su zainteresovani za turističke vodiče na svojim mobilnim uređajima i da stvaraju informacije (npr. fotografije, video snimke i slično) da bi dokumentovali svoj boravak. Ovi scenariji naglašavaju da opsežni informacioni sistemi ne samo što treba da omoguće korisnicima da pristupe informacijama na kontekst-svestan način, već takođe treba da dozvole korisnicima da proizvode, oblikuju i upravljaju informacijama na licu mesta. UrbanWeb je opšta arhitektura koja lako može da podrži ove i druge mobilne aplikacije.
Published (Last edited): 05-02-2013 , source: http://interactivespaces.net/projects/project.php?UrbanWeb