Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Xilisoft Video Konverter Ultimate Tutorial

Kako prebaciti jedan video fajl koristeći ovaj video konverter? Ono što sledi će vam pokazati korak po korak kroz upustvo kako da kompletirate konverziju zadataka.

Ovaj članak uključuje 8 stavki.

Počinjemo

 

Korak 1: Instalirajte i pokrenita softver

 

Nakon instaliranja, pokrenite softver. Možete da videte glavni interfejs na dalje.

 

 

Korak 2: Dodajte fajl

 

Kliknite “Add File(s)” dugme na tulbar ili odaberite “File> Add File(s)” na glavni meni da bi ste prebacili fajl.

 

 

Korak 3: Odredite autput format

 

Odredite fajl koji mora biti konvertovan i kliknite “Profile” dugme da biste odredili autput format na donjoj listi. Onda kliknite “Browse…” dugme da odredite destinaciju foldera za čuvanje autput fajla.

 

 

Napomene:

 1. Mi obezbeđujemo srodne profile koji su kompatibilni sa različitim popularnim napravama. Naročito u krug HD video formata kooji su podržani.

 2. Mnoge opcije vi odbirate. “Recently Used” opcije mogu da zabeleže vaše skorašnje aktivnosti, i zgodno je opet ih koristiti.

 3. Tražite određeni profil veoma brzo tako što ćete uneti ključnu reč profila u “Start Searching” textbox profilne liste.

 

Korak 4: Konvertovanje

 

Nakon što odredite autput profile, morate proveriti fajlove koje želite da konvertujete u listi fajlova i da kliknete “Convert Checked Item(s)” dugme u toolbar da bi ste kompletirali zadatak.

 

Ok, ove gore navedene su najjednostavnije funkcije kod konverzije. Imaćete još funkcija malo niže!

 

3D Video Konverzija

 

Odaberite fajl koji želite da konverzujete sa liste faljova, i kliknite “3D Conversion” dugme na toolbar da bi ste uneli “3D Conversion” prozor.

 

 

2D u 3D

 

Možete da konvertujete 2D standardne video formate u 3D video formate, i da na njima gledate TV.

 

 

 1. Kliknite "2D to 3D" dugme da bi ste otvorili meni sa podešavanjima intefejsa.

 2. Kliknite "Anaglyph (Red/Cyan)", "Side by Side", "Side by Side (Half-Width)", "Top and Bottom" ili "Top and Bottom (Half-Height)" u pregledu, i odaberite način rada
  Napomene:
  (1) Možete prevući “3D Depth” kontrolni slider da bi ste podesili dubinu.
  (2) Proverite “Swap L/R Image” opciju, možete da prebacujete levo, desno i da podešavate po vašoj želji.

 3. Kliknite "Finish" da bi ste se vratili na glavni prozor.

 

3D u 3D

 

  Ovaj softver podržava konverziju između različitih 3D video formata.
 1. Kliknite "3D to 3D" dugme da bi ste otvorili podešavanja interfejsa.

 2. Kliknite "Side by Side", "Side by Side (Half-Width)", "Top and Bottom" ili "Top and Bottom (Half-Height)" u pregledu, i odaberite željeni izvor gledanja.

 3. Kliknite “Next” dugme i vratite se na sledeći korak.
  Kliknite “Anaglyph (Red/Cyan)”, “Side by Side”, “Side by Side (Half-Width)”, “Top and Bottom” ili “Top and Bottom (Half-Height)” kod pregleda, i odaberite željeni način rada.
  Napomena: Proverite "Swap L/R Image" opciju, možete da pomerate levo i desno sliku.

 4. Kliknite "Back" da se vratite na početni korak. Ako kliknete "Remove 3D Conversion Settings", onda 3D konverzija će biti uklonjena.

 5. Kliknite "Finish" da bi ste se vratili na glavni prozor.

 

 

Klip Video/Audio Fajlovi

 

Kao prvo, odaberite video fajl koji želite da klipirate. Onda kliknite "Clip" dugme u toolbar da bi ste uneli "Clip" prozor. Podesite start & end tačku da bi ste dočli do parcijalnih segmenata i da bi ste ponovili akciju da bi ste po volji došli doželjenih segmenata. Nakon klipiranjaa proverite "Output segments as a whole one" opciju i odvojite segmente koji su na listi u jedan fajl. Onda kliknite "Move Up" ili "Move Down" dugme da bi ste idredili sekvencu ovih segmenata..

 

 

Napravite Merged Stavke

 

Odaberite višebrojne fajlove i kliknite "Merge Selected Item into One" dugme na toolbar da bi ste merge odabrane fajlove u jedno i napravili merged stavke u listi fajlova.
Napomena: Samo fajlovi iste sorte mogu biti merged. Npr. video fajlovi ne mogu biti merged zajedno sa slikom.

 

 

Podešavanje Merged Video Stavki

 

Prvo, kliknite desnim klikom na merged video stavke na listi fajlova, onda odredite "Edit Joint Item" opciju sa desnim klikom na meni da bi se otvorio "Joint Item" prozor. Onda odaberite video transformaciju i odaberite transformaciju sa efektima sa panela koji se nalazi na leboj strani. Ponovite postupak da bi ste dodali efekte transformacije i na druge video formate. Nakon dodavanja transformacije, odaberite vremenski određenu distancu iz "Duration" liste za vreme trajanja vremenski određene distance, i koristite "Move Up" ili "Move Down" opciju da bi ste podešavvali redosled video stavki.

 

 

Napomena:

 1. Sa "Setting" drop-down liste, odaberite "Restore Defaults" da bi set sačuvali podešavanja. Ili odaberite t "Apply to All Transitions" da bi ste primenili gore navedena podešavanja na sve stavke koje su povezane u jedan zajednički niz.

 2. Na desnoj strani gde se nalazi pregled, kliknite "Play" dugme da bi ste imali pregled stavki da dodatom transkripcijom..

Podešavanje Merged Picture stavki

 

Kliknite desnim klikom na sliku i odaberite "Edit Joint Item" opciju sa menija na desnoj strani da bi ste otvorili " Joint Item" prozor. Odaberite sliku i podesite upustva tako što ćete kliknuti "Rotate Clockwise", "Rotate Counterclockwise", "Flip Horizontal" ili " Flip Vertical" dugme u desnom gornjem delu panela. Onda možete da podešavate i redosled fotografija tako što ćete kliknuti "Move Up" ili "Move Down" dugme, pa onda kliknuti "Reset" dugme da bi ste restartovali podešavanja po vašoj želji.

Takođe možete i da dodate efekte transformacije na svaku pojedinačnu fotografiju za vreme trajanja transformacije kao što ste radili kod "Edit Merged Video Item" dela.

 

 

Dodavanje i podešavanje Video Efekata

 

Prvo, odaberite video koji želite da podešavate, pa onda kliknite na dugme "Effects" na toolbar da bi ste otvorili "Effects" prozor.

 

Crop video veličinu

 

Na "Crop" tabu, unesite vidsinu, dužinu, levu marginu, i gornju narginu vrednosti da bi ste podesili vrednosti veličine i poziciju dela koji se seče. Takođe možete da podešavate deo koji želite da sečete tako što ćete prevući podesivi prozor i okvir. Pored toga, možete takođe da proveravate "Keep Aspect Ratio" opciju i da odaberete aspekte racija sa dole navedene liste. Kliknite "Restore Defaults" da bi ste sva podešavanja vratili na početno stanje i da bi ste naknadno ukucali svoja u desnom donjem uglu.

 

 

Podešavanje video slika

 

Na "Image" tabu, ukucajte vrednosti brightness/contrast/saturation u odgovarajućim textboxes da bi ste podesili video sliku i brightness/contrast/saturation.

 

 

Dodavanje watermarks na video

 

Na "Watermark" tabu, kliknite "Add Text Watermark" ili "Add Picture Watermark" dugme da bi ste uneli watermarks na watermark listu. Odaberite watermarki podesite transparentnost, vertikalnu poziciju, horizontalnu poziciju, font, boju, veličinu, i stil.
Napomena: Možete da dodate sliku i tekst watermarks na jedan video simultano.

 

 

Dodavanje Effect na video

 

Na "Effect" tabu, odaberite jedan ili više efekata za autput video sa liste efekata.

 

 

Dodavanje pozadinske muzike u video

 

Na "Audio" tabu, kliknite "Add Audio Track" dugme da bi ste dodali audio niz na listu. Onda odaberite koju numeru želite sa liste kao pozadinsku muziku za taj vaš željeni video. Takođe možete da podešavate način puštanja kao "Loop" ili "Play Only Once".

 

 

Dodavanje i podešavanje titla na video formatu

 

Na "Subtitle" tabu, kliknite "Add Subtitles" dugme da bi ste ubacili željeni titl na listu. Onda odaberite titl sa lisste i podesite transparentnost, verikalnu poziciju, font, boju, veličinu, stil i razmake.

 

 

Upoređivanje podešavanih video formata sa onim originalnim

 

Kliknite "Comparing Preview" dugme u gornejm panelu pregleda da bi ste uporedili podešavane video formate sa izvornim.

 

 

Još neke primenjive funkcije

 

Dodavanje profila za isti video fajl

Odaberite video i kliknite "Add Output Profile" dugme da bi ste podesili višebrojne opcije formata istovremeno. Možete da imate različite formate za različite digitalne plejere nakon konverzije.

 

Traženje iste fajl veličine korišćenjem bitrate kalkulatora

Da bi ste podesili veličinu autputa, podesite video fajl i kliknite "Tools >Bitrate Calculator" kod input vrednosti da bi ste došli do veličine videa.

 

Parametri drajvera koje sami odabirate

Prvo, kliknite "Tools >Preferences" da bi ste podesili različite parametre kao što je količina procesa, akcije "After Done" itd.

Takođe možete da kliknete na "Advanced Profile Settings" dugme u gornjem desnom uglu panela i da podešavate različite video/audio parametere po vašim potrebama.

Published (Last edited): 21-03-2013 , source: http://www.xilisoft.com/video-converter/tutorial.html